مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران -

مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران

 (مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاوشی
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سردبیر: دکتر عباسعلی رهبر
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: سعید محمدی
هیئت تحریریه: دکتر حجت الله ایزدی، دکتر مجید بذرافکن، دکتر ابراهیم برزگر، دکتر مجید بهستانی، دکتر ناصر جمالزاده، دکتر حسین حسینی جیردهی، دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتر مجتبی زارعی، دکتر فرهاد قاسمی، دکتر مصطفی ملکوتیان، دکتر مظفر نامدار، دکتر عباسعلی رهبر
وب سایت: https://irsj.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: irsj@ihu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲