(دستاوردهای) حسابداری ارزشی و رفتاری - علمی-پژوهشی

(دستاوردهای) حسابداری ارزشی و رفتاری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط