مطالعات نواحی شهری -

مطالعات نواحی شهری

 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول: صادق کریمی

سردبیر: حسین غضنفرپور

مدیر اجرایی: محسن پورخسروانی

هیئت تحریریه: حسین غضنفرپور، سعیده گروسی، علی زنگی آبادی، علی عبدالهی، علی موحّد، حسین نگارش، سید علی بدری، اکبر کیانی، محمدحسین سرایی، محمدرضا رضایی، ژیلا سجادی، احمد عباس نژاد، جعفر میرکتولی، صادق کریمی

غث وب سایت: http://juas.uk.ac.ir

پست الکترونیک: juas@uk.ac.ir 

آرشیو نشریه: