فقه و حقوق اسلامی - علمی-پژوهشی

فقه و حقوق اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: حسین فخر

سردبیر: حیدر باقری اصل

مدیر اجرایی: یگانه ریخته گر

هیئت تحریریه: محمد علی اردبیلی، ربیعا اسکینی، محمدرضا پاسبان، رضا سکوتی نسیمی، ایرج گلدوزیان، محمد رضا مجتهدی، کمال الدین هریسی نژاد

نشانی: تبریز-بلوار 29بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده حقوق و علوم اجتماعی-دفتر نشریه فقه و حقوق اسلامی

تلفن: 3392262(0411)     فکس: 3356013(0411)

وب سایت: http://law.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک: tabrizulaw@gmail .com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۵ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات