سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی -

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

روزهای تماس: فقط سه شنبه ها (ساعت  12-9)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: شمس الله شیرین بخش ماسوله
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
سردبیر: فاطمه بزازان
هیئت تحریریه: علی اصغر بانویی، محمد قلی یوسفی، زهرا علمی، اسدالله فرزین وش، حسین علی پور کاظمی، حسین اصغرپور، مهدی پدرام
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۱۲۵۷۸
وب سایت: http://edp.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: edp@alzahra.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹