پژوهش های ژئومورفولوژی کمی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

مدیر مسئول: مجتبی یمانی

سردبیر: شهرام روستائی

مدیر داخلی: سعید نگهبان

هیئت تحریریه: محمدحسین رامشت، محمد حسین رضایی مقدم، محمدرضا ثروتی، شهرام روستایی، عزت الله قنواتی، منیژه قهرودی، مهران مقصودی، حسین نگارش، احمد نوحهگر، مجتبی یمانی

وب سایت: http://www.geomorphologyjournal.ir

پست الکترونیک: irangeomorphology@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ تیر ۱۳۹۱
ناشر: انجمن ژئومورفولوژی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲