پژوهش های ژئومورفولوژی کمی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۵ تیر ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر مجتبی یمانی
ناشر: انجمن ژئومورفولوژی
p-issn: ۲۲۵۱۹۴۲۴
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر شهرام روستائی
مدیر داخلی: دکتر سعید نگهبان
هیئت تحریریه: دکتر شهرام روستایی، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر محمدحسین رضائی مقدم، دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر عزت اله قنواتی، دکتر منیژه قهرودی، دکتر مهران مقصودی، دکتر حسین نگارش، دکتر احمد نوحه گر، دکتر ابوالقاسم گورابی، دکتر سعید نگهبان
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۴۲۷۳
وب سایت: https://www.geomorphologyjournal.ir/
پست الکترونیکی: irangeomorphology@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵