ژرفاپژوه -

ژرفاپژوه

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر محسن بهشتی سرشت

سردبیر: دکتر محمدسالار کسرایی

مدیر اجرایی: محمدرضا جلالی مقدم

هیئت تحریریه: محسن بهشتی سرشت، اسماعیل حسنزاده، محمدسالار کسرایی، عباس کشاورز، سعید معیدفر، علیرضا ملایی توانی، مهدی انصاری، حمید بصیرتمنش، علی محمد حاضری، حسن حضرتی

نشانی: تهران، بزرگراه تهران  قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ساختمان پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

تلفن: 51085537(021)     فکس: 55235661(021)

وب سایت: www.ri-khomeini.ac.ir

پست الکترونیک: zharfapazhooh@gmail.com

آرشیو نشریه: