رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی -

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر بهروز عبدلی

سردبیر: دکتر علیرضا فارسی

مدیر داخلی: دکتر نصور احمدی

نشانی: تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش- دفتر نشریه علوم حرکت انسان

تلفن: 29902261(021)     فکس: 22431953(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک:  jmbsp.sbu.ac.ir@gmail.com

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات