تاریخ اسلام و ایران - علمی-پژوهشی

تاریخ اسلام و ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار

سردبیر: دکتر علی محمد ولوی

مدیر داخلی: دکتر اسماعیل حسن زاده

هیئت تحریریه: دکتر جمشید آزادگان، دانشیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی دکتر ابوالقاسم اجتهادی، استاد، بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س(، دکتر احسان اشراقی، استاد، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران دکتر محمد تقی امامی خویی، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شهر ری، دکتر اسماعیل حسن‌زاده، استادیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س(، دکتر اللهیار خلعتبری، استاد، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد تقی راشد محصل، استاد، عضو هیأت علمی گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتر محمد سرور مولایی، استاددانشگاه الزهرا (س)، دکتر علیمحمد ولوی، دانشیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء (س ،(دکتر شهرام یوسفی‌فر، دانشیار، عضو هیأت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات ،زبانهای خارجه وتاریخ دفتر نشریات

تلفن: 85692241(021)  

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶