مطالعات علوم اجتماعی ایران (علوم اجتماعی سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مطالعات علوم اجتماعی ایران (علوم اجتماعی سابق)


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مدیر مسئول: دکتر حبیب الله زنجانی
سردبیر: دکتر حبیب الله زنجانی

 


آرشیو نشریه: