معرفت حقوقی -

معرفت حقوقی

 

درجه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: سیدابراهیم حسینی

سردبیر: محمدرضا باقرزاده

هیئت تحریریه: فیروز اصلانی، غلامحسین الهام، محمدرضا باقرزاده، سیدابراهیم حسینی، مسعود راعی، عباسعلی کدخدایی، عباس کعبی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن: 2113480(0251) فکس: 2934483(0251)

وب سایت:  http://hoghoughi.nashriyat.ir

آرشیو نشریه: