مقالات

۱.

روش قرآن در طرح وقایع و سرگذشت های تاریخی

۲.

جایگاه اشعار و امثال در تفسیر تبیان شیخ طوسی