پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی 1387 شماره 29

مقالات

۱.

روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ سازمطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمان فرهنگ ساز عناصر فرهنگ موجودیت های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰
الگویی که بر اساس آن سازمان ها دسته بندی، و سپس به عنوان سازمان فرهنگ ساز شناسایی می شوند الگوی سه بعدی است که دارای ماهیت، انتشار و نفوذ می باشد.روش انجام کار به این صورت است که برای تعیین ضریب نفوذ هر یک از سازمان ها در فرهنگ سازی، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که مبتنی بر کمی سازی نظرهای کیفی خبرگان است استفاده می شود.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سازمان صدا و سیما دارای بیشترین تأثیر در فرهنگ سازی است و پس از آن حوزه ی علمیه و سپس نیروی انتظامی در مراتب بعدی قرار دارند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد

کلید واژه ها: حفظ و نگهداشت ترک خدمت مدل های خروج خدمت منابی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷
این پژوهش در جهت زمینه یابی وکشف عوامل حفظ ونگهداشت کارکنان متخصص و هم چنین تعیین اولویت عوامل مذکور در سطح سازمان صنایع دفاع انجام شده است. برای انجام این پژوهش کلیه متخصصین واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع دفاع شناسایی و از بین جامعه آماری تعداد 330 نمونه بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید.و پس از تعیین روایی و اعتبار در مجموعه انتخاب شده توزیع و اطلاعات دریافتی به کمک تحلیل عاملی ،تحلیل واریانس،خی دو و آزمون های دنباله دار مورد تحلیل قرار گرفت.
۳.

آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع)در سیاست ها و تدابیر اجتماعی

کلید واژه ها: آسیب شناسی سیاست مدیریت سالم امام علی (ع) تدابیر اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰
این تحقیق با بررسی در فرمان ها و برنامه های امام علی(ع) و نظریه های موجود در مدیریت که برگرفته از نتایج تحقیقات و تلاش های تجربی و اندیشمندانه ی صاحب نظران است به آسیب شناسی مدیریت در زمینه ی تدابیر اجتماعی پرداخته است که اگر در تدابیر اجتماعی اقامه ی عدل شود و آزادی های قانونمند به رسمیت شناخته شود و به جای خط کشی های نامربوط، مهرورزی و توجه به حقوق مردم و… مدنظر قرار گیرد، یقیناً مدیریتی اعمال خواهد شد که هم تعالی انسان را تأمین می کند و هم موجبات افزایش سرمایه و کار را فراهم می آورد.
۴.

رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان

کلید واژه ها: قدرت تعهد سازمانی عملکرد سیاست شناسی سازمانی رفتارهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۲
هدف این مطالعه، شناخت قدرت و سیاست شناسی سازمانی و بررسی واکنش کارکنان نسبت به آن است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایشی رابطه بین انگاشت سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان در نمونه ی 160 نفری کارکنان یک دانشگاه بزرگ دولتی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که انگاشت سیاست شناسی سازمانی رابطه ی منفی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان دارد. علاوه بر این، نتایج مهمی در خصوص ارتباط متغیرهای فردی با این عناصر به دست آمد. در حالی که سن، تحصیلات، سابقه ی خدمت و نوع استخدام بر انگاشت سیاست شناسی سازمانی و ارتباط آن با تعهد و عملکرد کارکنان مؤثر هستند، هیچ شواهدی دال بر اثر جنسیت به دست نیامد.
۵.

بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری(مورد مطالعه: تعاونی های مصرف استان ایلام)

کلید واژه ها: بهره وری تعاونی تعاونی های مصرف ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۷
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور تعریف شده است. در اقتصاد ایران تعاون به عنوان یکی از بخش های عمده ی اقتصاد کشور نه در حد انتظار، اما تا حدودی، در جنبه های گوناگون، از جمله مصرف مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط، ایلام برای مطالعه ی موردی انتخاب و این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسشنامه میان مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره ها، بازرسان و اعضای تعاونی های مصرف زیر مجموعه ی اتحادیه ی سراسری تعاونی های مصرف در استان انجام شده است. حجم نمونه یازده درصد جامعه ی آماری است. فرضیه های تحقیق با اتکا بر اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ی t، z و مورد آزمون قرار گرفته است. میانگین سابقه ی پاسخ دهندگان حدود هشت سال و میانگین تحصیلات آنان بین دیپلم و فوق دیپلم است. نتایج تحقیق نشان داد که تقویت بنیه ی مالی و استفاده از نیرو های کارآمد بر ارتقای بهره وری تعاونی های مصرف مؤثر است. آزمون استقلال (جدول دو طرفه) استقلال نتایج به دست آمده از سمت پاسخ دهندگان را تأیید کرده است.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی )

کلید واژه ها: نمایشگاه نمایشگاه های عمومی نمایشگاه های تخصصی نمایشگاه های اختصاصی نمایشگاه های اکسپو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴
نمایشگاه های بین المللی به عنوان یکی از کانال های معرفی کالاهای تولید شده، می تواند نقش بسیار مؤثری در فرآیند توسعه ی صادرات غیر نفتی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی صادراتی و اولویت بندی آن هاست. ابتدا با توجه به تحقیقات نظری و با جمع آوری نظرهای خبرگان، اندیشمندان و صاحب نظران امر نمایشگاهی با استفاده از پرسشنامه ی خبره، متغیرها و عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های صادراتی شناسایی شد. سپس با توزیع سیصد عدد پرسشنامه ی اصلی در جامعه ی آماری و جمع آوری آن و استفاده از روش تحلیل عاملی، به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های بین المللی در ایران پرداخته شد. با توجه به ارزش ویژه ی به دست آمده از فرآیند تجزیه و تحلیل چهار عامل ذیل با اولویت یکم تا چهارم حاصل شد: 1)توجه به مدیریت نمایشگاه و تبلیغات حرفه ای و تخصصی؛ 2)شفاف سازی برای مشارکت کنندگان و لزوم نظام حمایتی و رعایت اصول بازرگانی و نمایش کالا؛3)توجه به شرایط حاکم بر جامعه و همکاری و مشارکت همه ی عوامل درگیر نمایشگاه؛ 4)توجه به زمان و فضای برگزاری نمایشگاه.