رسانه

رسانه

رسانه 1385 شماره 68

مقالات

۱.

یادداشت

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
۹.

بازنمایی ایران و حجاب زنان ایرانی در رسانه های آمریکا

۱۱.

حجم نمونه برای تحلیل محتوای روزنامه ها در مطالعات چند ساله

۱۴.

نمایه

تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷