مجتمع آموزش عالی قم

مجتمع آموزش عالی قم

مجتمع آموزش عالی قم 1380 شماره 11

مقالات

۷.

دلایل استفاده از قراردادهای بی. او. تی (BOT) و نقش دولت در موفقیت این پروژه