پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1386 شماره 45

مقالات

۶.

طراحی مدل انتخاب تامین کننده انطباق پذیر غیرخطی در حالت منبع یابی چندگانه (مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳