نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1379 شماره 21

مقالات

۱.

تساهل سیاسی در فلسفه قدیم و جدید

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰
روادارى (تسامح) و بر نتافتن معتقدات غیر و دگراندیشى، دو مفهومى است که ممیز دوره‏هاى فرهنگى برخى جوامع بشرى بوده‏اند. پیدایش نظریه قرارداد اجتماعى و جنبش حقوق مدنى موجب شد که شرایط مساعدترى در راستاى تحقق روادارى عقیدتى فراهم آید. تصویب اعلامیه حقوق بشر گامى تعیین کننده در رسمیت‏یافتن اصل روادارى در مناسبات اجتماعى گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴