اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1378 شماره 25

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: تأثیر ریسک بر الگوی بهینه بهره برداران کشاورزی مقایسه روشهای برنامه ریزی ریاضی توأم با ریسک موتاد MOTADو تارگت موتاد TOMOTAD

۲.

مقایسه و تحلیل کارایی ارقام گندم پاییزه و بهاره

۳.

مقایسه روشهای معمول با تابع مثلثاتی در قدرت پیشبینی سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی همراه با اثرات فصلی(مطالعه موردی مرکبات)

۴.

بررسی تأثیر خصوصی سازی کشتارگاههای صنعتی در توسعه صنایع تبدیلی و غذایی دامی (مطالعه موردی کشتارگاه صنعتی فارس)

۹.

بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان

۱۱.

قلمروهای نو: تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، چشم اندازی برای کشاورزی پایدار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲