اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1375 شماره 16

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: بازار آزاد و لزوم حمایت از کشاورزی

۲.

اقتصاد برنج مازندران؛ بررسی مزیت نسبی و راهبردهای بهبود آن

۵.

بررسی اقتصادی کشت خطی گندم دیم (مطالعه دیمزارهای منطقه بوکان)

۹.

نگاهی به اجلاس جهانی غذا 13 - 17 نوامبر 1996 (23 - 27 آذر 1375) بیانه و برنامه عمل برای تأمین مواد غذایی جهانی وکاهش فقر وگرسنگی

۱۱.

پیشنیازهایی برای موفقیت تعاونیها: معیاری برای شرکتهای تعاونی واقعی

۱۲.

مسئله جنسیت و تأثیر آن بر تولیدات کشاورزی

۱۴.

گشت و گزارش: رویدادهای کشاورزی؛ تحولات تولید محصولات کشاورزی و نگاهی به مسائل اساسی آن در همایشهای1375

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷