اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1375 شماره 15

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: تعیین نرخ بازده تحقیقات اصلاح بذر گندم در فارس

۲.

شاخص دیویژیا و کاربرد آن در تابع تولید: بررسی مقدار مصرف نهاده کود در کشت گندم آبی در استان سمنان

۴.

اثر سیاستهای پولی و مالی دولت بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی در دوره 1350 - 1370 بررسی کلی

۵.

طراحی الگوی کشت در طرحهای توسعه منابع آب با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی در نرم افزار EXCEL

۶.

دخالت دادن ریسک در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی: کاربرد برنامه ریزی درجه دوم توأم با ریسک

۹.

آثار تعدیل و آزادسازی در کاربرد نهاده های تولید کشاورزی

۱۲.

روز جهانی غذا در ایران و دستاورد آن در زمینه مقالات ارائه شده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸