اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1373 شماره 7

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: سیاست اصلاح الگوی تغذیه و ترکیب تولید

۳.

بررسی کارایی فنی گندمکاران فارس، مطالعه موردی

۴.

آزادسازی و رشد اقتصادی؛ بیمها و امیدها قسمت دوم خصوصی سازی، نقش و اهمیت آن

۵.

تاثیرات مکانیزاسیون تولید و اشتغال در کشاورزی بررسی موردی در کشاورزی پنجاب

۶.

شاخصهای اثرات اجتماعی و اقتصادی و پایداری در مدل برنامه ریزی توسعه کشاورزی

۹.

اوضاع و احوال ماهیگیری در جهان و ایران تا سال 2010

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲