اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1372 شماره 4

مقالات

۱.

پژوهش و توسعه: سیاست اصلاح الگوی تغذیه و ترکیب کشت

۳.

دولت، بازار و قدرت بخش خصوصی، مشکلات و امکانات

۱۳.

مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی: آشنایی با تاریخچه و چگونگی پیدایش، سازمان کنونی و وظایف

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷