اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1372 شماره ویژه

مقالات

۲.

آزادسازی اقتصادی و مسئله جابه جایی درآمد بین بخش کشاورزی و غیر کشاورزی

۳.

بخش کشاورزی و نقش آن در فرایند انتقال اقتصادی ایران (تحلیلی بر اساس تکنیک ایستای داده - ستانده)

۴.

آزادسازی اقتصادی و پیامدهای ناشی از تغییر قیمتهای نسبی محصولات در بخش کشاورزی

۱۱.

آزادسازی و سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی: مطالعه موردی گندم در استان فارس

۱۲.

بررسی اثرات اقتصادی حذف سوبسید کود شیمیایی در استان فارس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸