اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه 1372 شماره 5

مقالات

۱.

تولید چغندرقند در استان خراسان و تخمین اقتصادسنجی آن

۱۱.

تحولات نظام بهره برداران کشاورزی در ایران، نگاهی به تعاونیهای مشارع

۱۲.

نقش ارتباطات در پیشبرد برنامه های توسعه ملی و اهمیت برنامه ریزی در جهت توسعه ارتباطات

۱۳.

نظریه هایی در مورد مدیریت نگهداری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸