مقالات

۱.

ارتباط مصرف قرص های پیشگیری از بارداری با علایم افسردگی و اضطراب

۳.

اثربخشی روش های شناختی - رفتاری، فلوکستین و ترکیب آنها در فوبیای جنسی زنان

۴.

نقش پایبندی های مذهبی، باورهای ناکارآمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکارآمد شناختی در شدت علایم وسو اس

۶.

ساختارهای معناگذاری/ طرحواره ها،حالت های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسه دو چارچوب مفهومی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱