علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی علامه 1385 شماره 34و35

مقالات

۳.

فن آورى تهیه ى ذغال در شمال ایران پژوهشى در حوزه ى دانش بومى

۴.

دانش ها و فن آورى هاى سنتى مردم جنگل نشین در استفاده از برخى محصولات غیرچوبى قابل رویش در جنگل: مطالعه ى موردى روستاى چیتن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹