مقالات

۱.

بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از مهاجران افغان مقیم شیراز

۲.

بررسی از کارافتادگی و استراحت های پزشکی ناشی از بیماری های روانپزشکی در بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

۷.

بررسی استرسهای شغلی کارکنان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱