دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1384 شماره 68

مقالات

۱.

طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی

کلید واژه ها: ماهیت محیطظرفیت محیطالگوهای مدیریتی بنگاهالگوپردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
ظرفیت محیط چیست و سازمان ها در برخورد با محیط با ظرفیت و کم ظرفیت چگونه رفتار میکنند ابعاد پیچیدگی پویایی عدم اطمینان و ظرفیت محیط کانون توجه پژوهش های مربوط به ماهیت محیط بنگاه ها بود هاست از سوی دیگر پژوهش های متعددی سبکت های پیشگام و سازگاری را جهت تنظیم تعاملات سازمان محیط را مورد بررسی قرار داده اند اما پژوهش های اندکی به صورت توامان به چگونگی تعاملات سازمان محیط با تاکید بر بعد ظرفیت محیط توجه کرده اند هدف این پژوهش مشارکت بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی برای بنگاه های ایرانی است نتیجه اصلی پژوهش این است که بنگاه ها برای نیل به اثر بخشی بقا و توسعه بایستی سبک های تعاملات مناسب با توجه به ظرفیت محیط را مورد استفاده قرار دهند
۲.

بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کار آفرینانه

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مخاطره پذیرمنابع تامین مالیکارآفرینی کسبکارهای مخاطره آمیز کارآفرینانهفرشتگان کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۷۹۱
مقاله حاضر نتیجه تحقیقی کتابخانه ای میدانی است که هدف از آن شناسایی و رتبه بندی معیارهای مورد نظر سرمایه گذاران در ارزیابی کسب و کار های مخاطره آمیز کارآفرینامه است این مطالعه بر سرمایه گذاران کسب و کارهای مخاطره آمیز تمرکز دارد سرمایه گذارانی که در تقسیم بندی صورت گرفته در این پژوهش غالبا در زمره آشنایان و بستگان و در برخی موارد نیز در طبقه فرشتگان کسب و کار جای می گیرند پیش از هر چیز در این مقاله مروری خواهیم داشت بر منابع تامین مالی کارآفرینان سرمایه گذاران مخاطره پذیر و فرشتگان کسب و کار معیارهای ارزیابی آنان پرداخته خواهد شد در بخش بعدی معیارهای به دست آمده از پیشینه تحقیق توسط پاسخ های سرمایه گذاران مذکور مورد آزمون آماری قرار می گیرد معیارهای پذیرفته شده دوباره به آن سرمایه گذاران ارائه شده تا آنها را رتبه بندی کنند در ادامه با تبدیل این داده ها به اطلاعات فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است در پایان این پژوهش مشخص شد که از میان معیارهای اصلی معیارهای بازار به طور کلی و از میان معیارهای منفرد نیز معیار پذیرش محصول توسط بازار بیش ترین میزان اهمیت را در میان معیارهای شناسایی شده کسب کرده اند
۳.

تاثیر نحوه راه اندازی کسب وکار بر میزان توفیق کار آفرینان ایرانی

کلید واژه ها: کارآفرینیموفقیت و رشدرشد و توسعه سریع سازمانراه اندازیعملکرد کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۹۳۹
پیدا کردن الگوهای متفاوت راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه که احتمال موفقیت این نوع کسب و کارها را افزایش دهد موضوع مطالعات گوناگون در دهه اخیر بوده است در این مقاله موفقیت به معنای رشد و توسعه سریع سازمانی نوآوری در ارائه محصول یا خدمات و نوآوری سازمانی اعتبار شده است و مترادف با رسیدن به سال ششم پس از راه اندازی است با توجه به رویکردهای متفاوتی که برای بررسی شکست و موفقیت کارافرینان مورد استفاده قرار گرفته است در این مقاله در ابتدا پس از دسته بندی و تحلیل این رویکردها و رویکرد جدیدی مورد استفاده قرار می گیرد که بر رابطه ی بین عملکرد کار آفرین درمرحله راه اندازی وموفقیت مبتنی است برای شناخت مرحله راه اندازی و فعالیت های آن از مدل راه اندازی مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک اوهایو استفاده شده است نتایج این تحقیق تاکید می نماید بر الف: استفاده از مشاوره در موضوعات مختلف بازاریابی و تحقیقات بازار آماده سازی یک برنامه برای تبلیغات ایجاد یک سیستم کنترل موجود و نهایی کردن مکان به ترتیب جنبه هایی هستند که عموما کارآفرینان ایرانی در آن ها ضعیف می باشند ب: نوشتن طرح تجاری عملی نمودن برنامه های بازاریابی تعریف چشم انداز تعیین استراتزی های بازار و تعریف احتیاجات پرسنلی به ترتیب جنبه هایی هستند که در آنها اختلاف اساسی بین عملکرد کارآفرینان موفق و ناموفق ایرانی وجود دارد
۴.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

کلید واژه ها: رضایت شغلیانگیزش شغلیترویج کشاورزیکارشناس ترویجعملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۷
بر قراری ارتباط بین کشاورزان و بخش تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل مهم توسعه کشاورزی است که مسئولیت آن بر عهده کارشناسان ترویج کشاورزی است به منظور بالا بردن عملکرد شغلی این کارشناسان شناخت عوامل موثر از طریق یک تحقیق علمی ضروری است که هدف این تحقیق را پی ریزی می نماید جامعه آماری تحقیق را 110 نفر از کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسش نامه است پرسش نامه ارزیابی عملکرد شغلی کارشناسان ترویج از طریق سرپرستان آن ها و پرسش نامه دوم که جهت سنجش متغیرهای مستقل تحقیق توسط کارشناسان تکمیل شد قابلیت اعتماد پرسش نامه از طریق پیش آزمون و محاسبه الفای کرونباخ برای عملکرد شغلی انگیزش شغلی رضایت شغلی و عوامل سازمانی و آموزشی بالاتر از 80 در صد حاصل شد نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان ترویج از عملکرد شغلی رضایت شغلی و انگیزش شغلی بالایی برخوردارند نتایج حاصله از ضریب همبستگی گویای رابطه معنی دار بین عملکرد شغلی کارشناسان ترویج و رضایت شغلی انگیزش شغلی سابقه خدمت در بخش ترویج و عوامل آموزشی و سازمانی است مقایسه عملکرد شغلی میان گروه ها نشان داد که کارشناسان هستند نتیجه تحلیل رگرسیونی نیز بیان گر قابلیت پیش بنی 2/52 در صدی و اریانس متغیر وابسته عملکرد شغلی از طریق متغیرهای دسترسی به تجهیزات و امکانات آموزشی مناسب بودن محل کار کاربردی بودن دوره های آموزشی ضمن خدمت و دسترسی به وسیله نقلیه است
۵.

ارایه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یک پارچگی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردزنجیره تامینعدم اطمینانیک پارچگی زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲
در اقتصاد امروزه میدان رقابت و کشمکش از عملکرد شرکت های منفرد به آنچه که ما عملکرد زنجیره تامین می نامیم تغییر کرده است عملکرد زنجیره تامین به فعالیت های گسترده زنجیره تامین جهت برآورده کردن نیازمندهای مشتری نهایی اشاره دارد که شامل قابلیت دسترس یه محصول تحویل به موقع و موجودی و ظرفیت لازم در زنجیره تامین برای عملکردی مناسب است تا پاسخ گوی نیازمندی های مشتری نهایی باشد عملکرد زنجیره تامین مرزهای شرکت را پشت سر می گذارد زیرا که شامل مواد اصلی قطعات مونتاژهای فرعی و محصولات نهایی و توزیع آن ها توسط کانال های مختلف به مشتری نهایی است در این مقاله باتوجه به لزوم تعیین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تحلیلی بر مدل ها و چارچوب های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل جدیدی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه شده است این مدل با در نظر گرفتن عدم اطمینان های زنجیره تامین به منظور غلبه بر چهار نوع عدم اطمینان و دستیابی به سطح بالاترین از یک پارچگی زنجیره تامین توسعه داده شده است
۶.

معرفی الگوی توسعه توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران ( نظام اداری کشور )

کلید واژه ها: اثر بخشی سازمانیتوسعه مدیریتتوسعه مدیرانتوانایی های مدیریتیمهارت های مدیریتینقش های مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۹۱۸
این مقاله نتیجته یک پژوهش کاربردی است در این مقاله ابتدا به تبیین ابعاد توانائی های مورد نیاز مدیران پرداخته سپس در قالب الگوی مفهومی 4 دسته مولفه توانایی های مدیریتی و زیر مولفه های آن را مورد شناسائی قرار داده و به تشریح هر یک پرداخته می شود گزارههای اصلی تحقیق در قالب چند پرسش پژوهشی مطرح و سپس از طریق شاخص های آمار توصیفی آزمون های اماری تحلیلی از جمله آزمون همبستگی پیرسون آزمون تحلیل و اریانس و آزمون های تعقیبی توکی HSD و تحلیل رگرسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق در قالب نگاره های شاخص های آماری اولویت بندی مولفه های توانایی های مدیریتی نتایج آزمون همبستگی و نتایج آزمون تحلیل و اریانس و تعقیبی توکی ارائه شده است بخش پایانی مقاله به بحث و نتیجه گیری درباره پرسش های مورد بررسی پژوهش می پردازد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹