دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1383 شماره 67

مقالات

۱.

معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت

کلید واژه ها: تمرکزعدم تمرکزتخصیص اعتبارتفویض اختیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ذکر شده بانک ملت بعنوان جامعه آماری انتخاب و ابتدا شاخص های تعیین کننده اختیارات شعب بانک در بخش اعتباری با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بانکی و مبانی نظری تعریف شده و سپس با اسفتاده از آزمون و بررسی این شاخص ها معیارهای تعیین درجه تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت در سطح عملیاتی بیان شده است نتایج تحقیق حاکی از ان است که چنان چه تفویض اختیار به شعب بانک در بخش اعتباری بر اساس معیارهای طراحی شده در این تحقیق صورت گیرد درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری به موجود آمده و اعتبارات به صورت کار آمدتر تخصیص خواهد یافت
۲.

اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیارهاولویت بندی انتخاب راهبردیمدل ریاضی - رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
کیفیت مدیریت تابع کیفیت تصمیم گیری است و خط مشی قانون انتخاب راهبرد هاست مدل های MADM به منظور اولویت بندی و انتخاب راهبردی در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرند در این مقاله ضمن اشاره مختصر به رویکرد MADM الگوریتم های حاکم بر روش های ELECTRE TOPSLS SAW به طراحی مدل ریاضی رایانه ای جهت تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM به منظور اولویت بندی و انتخاب راهبردی سازمان ÷رداخته شده است دلایل اهمیت مدل ریاضی رایانه ای ارائه شده در این مقاله را می توان در بدیع بودن مدل بالا بودن مشخصات فنی گسترده بودن امکانات قابلیت کاربرد آن در عرصه های سیاست گذاری و اولویت بندی اهداف راهبردی دانست در ادامه مقاله منوهای موجود در حوزه های امور اقتصادی سیاست خارجی و امور بخشی و نیز در خصوص یک پارچگی مدل یاد شده با نظام های کنترل برنامه ها در ساختار نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین طراحی مدل ریاضی رایانه ای مبتنی بر MADM فازی ارایه شده است
۳.

بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعاتیسیستم های اطلاعات راهبردیبرنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتمشکلات برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتیاهداف راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
معیارهای اندازه گیری موفقیت برنامه ریزی پس از انجام مطالعات کتابخانه ای مشکلات عمده برنامه ریزی این سیستم ها را مشخص نماید پس از شناسایی این مسایل به منظور بررسی آن ها در برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات سه فاز اصلی برای فرایند برنامه ریزی شامل مرحله اقدام اولیه مرحله اجرای برنامه منظور شده است برای آزمون فرضیه های به دست آمده از فاز مطالعه کتابخانه ای با استفاده از توزیع پرسش نامه مشکلات سه مرحله برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در ایران از دیدگاه صاحب نظران آزمون و بر اساس میزان اهمیت مرتب شده است نتایج این بررسی میدانی نشان می دهد از دیدگاه صاحب نظران عدم انتخاب روش متناسب با شرایط شرکت نداشتن برنامه واضح سازمانی برای هدایت تلاش های برنامه ریزی و واگذار نمودن مسوولیت برنامه ریزی به شخصی بدون تجربه کافی نفوذ و اعتبار و یا زمان کافی برای انجام کار مهم ترین مشکلات مرحله آغاز تلاش ها برای برنامه ریزی تشخیص داده شده است در مرحله توسعه برنامه قصور در در گیر نمودن کاربران به صورت موثر عدم وجود طرح آموزشی کاربران برایتوسعه سیستم های اطلاعات و نادیده گرفتن اهداف کلان و راهبردهای تجاری بعنوان پر اهمیت ترین مشکلات تشخیص داده شد و در فاز استفاده از برنامه پاسخ دهندگان معتقدند عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی ناکارایی و آماده نبودن زیر ساخت های فنی و تکنولوژیک در ایران و مشکل در تضمین تعهد مدیریت ارشد برای اجرای برنامه سیستم های اطلاعاتی مشکل سازترین عوامل هستند
۴.

شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی

کلید واژه ها: بانکداریسیستم های خودپردازخود پرداز بانکیفناوری های مدرن بانکیفناوری های خود خدمتبازاریابی خدمات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۷۱۲
مقاله حاضر حاصل پژوهشی کتابخانه ای میدانی است که هدف آن تعیین عوامل موثر برگرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانیک است بر اساس مولفه های استخراج شده از تحقیقات کتابخانه ای ÷رسش نامه ای مشتمل بر 32 شاخص تهیه شد و 209 نفر از مشتریان بانک ملت ( اعم از کاربردان و غیر کاربران دستگاه خود پرداز بانکی ) با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را مشخص نمودند جهت استخراج عوامل موثر بر گرایش از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مطلوبیت مکانی آگاهی مشتریان یک پارچگی سیستم تنوع خدمات سهولت استفاده دسترسی و قابلیت اعتماد شش عامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی است از میان عوامل یاد شده عامل مطلوبیت مکانی نزد کاربران دستگاه خود پرداز بانکی و عامل قابلیت اعتماد نزد غیر کاربران از اهمیت بیش تری برخوردار بود
۵.

اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: بازمهندسی فرایندهای سازمانیفناوری اطلاعات رهبریاثر بخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۸۱۰
بازمهندسی فرایندهای سازمانی راهی است برای تطابق سریع و آنی با شرایط محیطی باز مهندسی از طریق ابزاری که در اختیار دارد باعث تغییر فرایند ها و در نهایت کل سازمان در ابعاد وسیع می شود با این ابزار که به اهرم های تغییر بازمهندسی فرایندها نیز معرفو است بازمهندسی عملی می شود در این مقاله سعی شده تا ضمن شناخت بازمهندسی و مفاهیم مربوط به آن اهرم های مختلف تغییر در بازمهندسی بیان شود و سپس به یکی از این ابزارها که در باز مهندسی اهمیت فراوانی دارد و فناوری اطلاعت نام دارد پرداخته شود و سرانجام به نقش مدیریت در موفقیت بازمهندسی و رابطه آن با فناوری اطلاعات اشاره شده است
۶.

ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیکیبازارهای الکترونیکیتوانمندی بازاریابی الکترونیکی ماتریستوانمندی بازاریابی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱
ظهور و رشد پیدیده اقتصاد دیجیتالی و شکل گیری بازارهای الکترونیکی و دستیابی به توانمندی کسب و کار الکترونیکی که بازاریابی الکتروینیک یکی از اجزا مهم آن محسوب می شود را برای شرکت ها به امری اجتناب نا پذیر تبدیل کرده است باوجود این که بسیاری از شرکت ها ناچار به حرکت به سمت بازاریابی الکترونیکی هستند اما این تغییر توانمندی های سازمانی مختلفی را می طلبد مقاله حاضر با هدف ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت ها در ÷یاده سازی و به کارگیری فناوری اطلاعاتی در بازاریابی تهیه شده است در این مقاله پس از بررسی اجمالی اقتصاد دیجچتالی و بازارهای الکترونیکی به معرفی بازاریابی الکترونیکی پرداخته و چارچوبی مفهومی برای گذار به بازاریابی الکترونیکی طرح شده است همچنین نتایج بررسی مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی در این مقاله ارائه شده است
۷.

توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطاتپذیرش فناوریسودمندی ادراک شدهسهولت استفاده ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۵۱
مدل پذیرش فناوری اطلاعات تم برای تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران سیستم های اطلاعاتی در سال 1989 توسط دیویس معرفی شد این مدل که بر مبنای نظریه عمل مستدل ترا بنا شده است بر دو عامل اصلی سودمندی و سهولت استفاده در پذیرش فناوری مبتنی است در این پژوهش ما با بررسی اجمالی و استفاده از مدل های توسعه یافته بر مبنای مدل تم اولیه به ویژه مدل های توسعه یافته در سازمان های دولتی و کشورهای در حال توسعه همچنین بر مبنای اطلاعات اخذ شده از کارشناسان و کاربران فار در وزارت کشور مدل توسعه یافته برای وزارتخانه را پیشنهاد کرده و بوسیله اطلاعات اخذ شده از کاربران آن را آزمون می کنیم
۸.

تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت

کلید واژه ها: حکمرانی خوبدولت تسهیل گردولت دموکراتیکهمکاری تعاملیمشارکت مبتنی بر شراکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند این مقاله ضمن تبیین اجمالی الگوی فوق و ترسیم الگوی مناسب دولت در آن به تحلیل و امکان سنجی نقش دولت در ایران با الگوی ترسیم شده می پردازد یافته های تحقیق پیمایشی وضعیت دولت در ایران را در هر یک از ویژگی های الگوی جدید نشان می دهد که بر اساس آن امکان یا عدم امکان اعمال الگوی حکمرانی خب در شرایط موجود دولت در ایران تبیین میشود در پایان نیز به علل قرار گرفتن دولت ایران در وضعیت موجود می پردازد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹