مقالات

۲.

بررسی همه گیرشناسی اقدام به خودکشی در شهر کرمان

۳.

بررسی احتمال آسیب مغزی در مجروحان جنگی موج گرفته و مقایسه آن با آزادگان مبتلا به اختلال پس از استرس

۴.

سوگیری حافظه ضمنی و آشکار در در بیماران مضطرب و افسرده

۵.

تهیه مجموعه سرند شناختی بیماران آسیب مغزی

۷.

ارتباط عوامل جمعیت شناختی و ویژگیهای شخصیتی با کودک آزاری و بی توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر

۸.

بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی خود در رابطه با گرایش به روان پریشی در پرسشنامه شخصیتی آیزنک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱