دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1385 شماره 29

مقالات

۱.

ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیص آسیب های روانی سازمانی

۴.

مقایسه سه شیوه دارو درمانی، شناخت درمانی و رفتار درمانی در کاهش افسردگی نوجوانان

۵.

تأثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران بر کاهش علایم اختلال نقص توجه بیش فعالی کودکان و افسردگی مادران

۷.

تأثیر آموزش گروهی به شیوه های رفتاری و رفتاری شناختی بر عزت نفس دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵