دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1383 شماره 65

مقالات

۱.

بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی

کلید واژه ها: وظایف مدیرانکاراییگروه آموزشیعضو هیات علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۴۶۳
امروزه بارزترین شاخص موفقیت و پیشرفت دانشگاه کارایی اعضای هیات علمی آن است از آنجا که مدیریت در سازمان مهم ترین منبع و کلید بهبود کارایی است ضروری است که مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی در ابعاد اداری آموزشی و علمی با ایجاد محیط مناسب و شرایط مادی و معنوی مطلوب برای اعضای هیات علمی موجبات کارایی هر چه بیش تر از آنان را فراهم نمایند این تحقیق بر آن است تا به بررسی تاثیر وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی در دانشگاه اصفهان به پردازد به منظور بررسی این موضوع از روش توصیفی همبستگی استفاده گردیده است یافته های تحقیق نشان داد که 1- وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی تاثیر دارد 2- بین نظرات اعضای هیات علمی با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آن ها در خصوص وظایف مدیران گروه های آموزشی تفاوتی وجود ندارد
۲.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری

کلید واژه ها: دولت الکترونیکسیستم های پشتیبان تصمیممدیریت فرایندهاوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۲
امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و ناکارآمدی بخش دولت و زیر مجموعه های آن از سویی دیگر حرکت جهانی را به سمت ایجاد دولت الکترونیک موجب شده که کشور ما نیز در مسیر این حرکت قرار دارد. این حرکت جهانی در پیش روی خود با تغییرات چالش ها و مقاومت های فراوانی روبرو است. پیاده سازی نگرش فرایندی یکی از این تغییرات است که در این مفهوم دولت در قالب مجموعه ای از فرایندها دیده می شود. این امر به همان میزان که کارکردهای مثبتی را ایجاد خواهد نمود ابعاد گسترده ای از فعالیت ها را می طلبد. مجموعه ای گسترده متنوع و پیچیده از میلیون ها فرایند به همراه ارتباط بین آن ها یکی از این موارد می باشد. در چنین فضایی تصمیم گیری کلیه ارکان دولت در بخش فرایندها نه تنها حائز اهمیت خواهد بود بلکه مستلزم استفاده سنجیده و آگاهانه از فناوری های مدرن پشتیبان تصمیم می باشد. سیستم آموزش عالی در هر کشور از جمله سیستم هایی است که با طیف کاملا وسیع متنوع و مهم از این چالش ها و تغییرات روبرو است. در این مقاله به متناسب کردن سیستم های پشتیبان تصمیم در خصوص مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرداخته شده و با چنین دیدگاهی اجزای یک سیستم پشتیبان تصمیم و قابلیت ها و نیازمندی های هر کدام در پشتیبانی فرایند تصمیم گیری مورد بحث قرار گرفته است.
۳.

استراتژی بازاریابی هوشمند

کلید واژه ها: مزیت رقابتی پایداردیده گاه منبع محوردیدگاه بازار محوردانش نوآورانهاستراتژی بازاریابی هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۴۴
به نظر می رسدکه استراتزی هیا بازاریابی از جمله استراتژی های مفید و کارساز برای خلق مزیت رقابتی پایدار باشند هر چند که وجود سایر استراتژی های وظیفه ای نیز لازم می باشد بنا بر یک رویکرد ترکیبی یک پارچه سازمان ها می توانند استراتژی های بازاریابی خود را بر مبنای قابلیت ها و توانمندی های داخلی و جایگاه خارجی ( محیط و بازار ) توسعه دهند در راستای پایداری مزیت رقابتی استراتژی های بازاریابی دو نقش اساسی ایفا می کنند تشویق مشتریان به بازگشت ( بر اساس دیدگاه بازار محور) و 2- ایجاد شایستگی های متمایز از طریق دستیبابی به VRIO شامل چهار ویژگی ارزشمند و کمیاب و غیر قابل تقلید و قابل سازماندهی ) در محیط متلاطم امروز سازمان ها با ید دانش نو آورانه را بعنوان یک ورودی جدید ( فراتر از قابلیت داخلی و جایگاه محیطی عنوان ورودی های موجود ) برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و توسعه استراتژی بازاریابی هوشمند به پیندارند در این مقاله به دنبال افزودن یک دیدگاه جدید به منظور توسعه استراتژی بازاریابی هستیم بر اساس این دیدگاه سازمان برای دستیابی به عملکرد عالی باید از طریق خلق و به کارگیری دانش نوآورانه نسبت به توسعه استراتژی بازاریابی هوشمند اقدام و مزیت رقابتی خود را پایدار نماید
۴.

طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردتحقیق و توسعهتحلیل پوششی داده هامراکز تحقیقاتی صنعتیمراکز تحقیقاتی دانشگاهیمراکز تحقیقاتی مستقل و جوار صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱
تحقیق و توسعه فرایندی پیچیده غیر یکنواخت و منحصر به فرد است از این رو مدیریت مراکز تحقیق و توسعه بسیار پیچیده تر از سازمان ها است از طرف دیگر مدیریت اثر بخش کلیه فعالیت ها مانند تحقیق و توسعه نیازمند کنترل و ارزیابی عملکرد آن ها است امروزه با توجه به گسترش فعالیت های تحقیقاتی بازنگری و ارزیابی عملکرد این گونه مراکز اجتناب ناپذیر است لازمه ارزیابی اثر بخش عملکرد مراکز پژوهشی برخورداری از یک سیستم جامع ارزیابی است هدف این مقاله طراحی تبیین واجرای سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی در سه بعد رفتاری ساختاری و زمینه ای است بر اساس نتایج این تحقیق عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی مستقل کاراتر از سایر مراکز پژوهشی است
۵.

طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا

کلید واژه ها: تابع مطلوبیتنظریه شبکهمدل چند سطحیمدل چند وسیله اییالگوریتم فلوید وارشال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۷
مدل های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به ویژه در اوان جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه ریاضی دانان و دست اندرکاران صنعت بوده است به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد مدل های یاد شده در صنعت و خدمات توسعه یافته است. بر همین اساس در این تحقیق طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا که در عمل به واسطه تعدد مسیرهای ارتباطی تنوع وسایل حمل و نقل سیستم حمل و نقل غیر بهینه و تنوع مرسولات دارای پیچیدگی خاص خود می باشد به صورت چند سطحی مورد مطالعه و کنکاش قرار می گیرد. ابتدا اطلاعات شبکه حمل و نقل به صورت ورودی به سیستم اطلاعات شبکه حمل و نقل پست انتقال داده می شود پس از محاسبه تابع مطلوبیت سیستم در قدم اول کوتاه ترین مسیر و کم ترین زمان و نوع وسیله نقلیه را بین دو مرکز پستی پیدا می کند و سپس مقدار وزن محمولات به هر یک از مسیرهای انتخاب شده تخصیص داده می شود. افزون بر آن ضمن مروری بر ادبیات موضوع تاریخچه حمل و نقل و شبکه های حمل و نقل پستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و بر اساس روش تحقیق و روش شناسی موضوع نتایج تحقیق به صورت یک مدل ریاضی چند سطحی همراه با پیشنهادهای مربوط ارایه می گردد.
۶.

انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

کلید واژه ها: انتخابانتخاب مدیر عالیفن تحلیل سلسه مراتبی فازیفن تحلیل سلسله مراتبی قطعیمدل انتخابنمودار سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱
در این مقاله یک الگوریتم برای انتخاب مدیر عالی پردازش شده است الگوریتم یاد شده یک ساختار سلسله مراتبی را ایجاد کرده که به کمک فن تحلیل سلسله مراتبی فازی حل می شود این الگوریتم قادر است بهترین فرد را برای تصدی سمت مدیریت عالی سازمان از بین افراد با صلاحیت برگزیند برتری اصلی این مدل در تیکه بر تناسب ویژگی های نامزدهاست سمت مدیریت با ویژگی های سازمان یا شرکت مربوط است دقت فن تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب به دلیل ترکیب مفاهیم کمی و کیفی و نیز در نظر گرفتن یک طیف در محدود ه هر پاسخ بسیار بیشتر از فنون دیگر است از این رو روش ارائه شده در این تحقیق یک فرایند معتبر در امر انتخاب مدیر عالی سازمان است نتیجه این تحقیق مدلی شامل چهار جز ورودی ویژگی های نامزد و مشخصات سازمان فرایند تلفیق و ترکیب معیارها با محاسبات فن تحلیل سلسله مراتبی فازی خروجی ( درجات تناسب هر یک از نامزدها برای تصدق سمت مدیریتی مورد نظر و مشخص شدن مدیر مناسب ) و با زخور است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹