دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1383 شماره 64

مقالات

۱.

بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطاتسازمان کنفرانس اسلامیآمادگی الکترونیکتجارت درون گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
در حالی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد دانش محور پیش می رود بینادهای پایدار در جهت یکپارچه سازی اقتصاد جهانی از طریق فناوری نوین اطلا عاتی که امکان دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و خدمات را فراهم می آورد در حال شکل گیری است هر چند هنوز تعیین قطعی تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیک ( در سطوح ملی و بین المللی) بر شاخص های توسعه کشورها زود است اما این اعتقاد وجود دارد که کشورها می توانند با استفاده از این ابزار بر پارامترهایی نظیر بهره وری مزیت های رقابتی دسترسی بهتر به بازارهای بین المللی کمک به بهبود و افزایش شفافیت بازار و .... تاثیر بگذارد آن چه مسلم است برای رسیدن به این منافع کشورهای مسلمان نیاز به طرح های عملی و ایجاد محیط و بستری هموار برای تجارت الکترونیک دارند به همین منظور ضروری است معیارهای ارزیابی توانمندی های الکترونیک شناسایی و در این کشورها مورد بررسی قرار گیرد تا بر مبنای آن راهبردهای لازم در این خصوص تدوین گردد در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است سعی شده است مهم ترین معیارهای ارزیابی آمادگی الکترونیک کشورها مورد شناسایی قرار گیرد تا از این نظر مبنایی جهت بررسی وضع موجود کشور های عضو کنفرانس اسلامی به دست آید
۲.

بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

کلید واژه ها: بهبود سازمانیسازمان های محلیکلینیک محلیکلینیک محلی بهبود سیستمتحول سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۸۹
شواهد حاکی از وجود مشکلات سازمانی متعدد در سازمان ها به ویژه سازمان های محلی می باشد عدم وجود تحلیگران سیستمی آشنا و توانا در سازمان ها به منظور تحلیل و ارائه راه حل برای بر طرف نمودن مشکلات ضرورت ایجاد کلینیک های محلی بهبود سیستم را اجتناب ناپذیر مینماید در تحقیقی که انجام گرفته ضمن بررسی مشکلات سازمانی کارکرد های کلینیک های محلی بهبود سیستم بررسی گردید آن گاه مدل پیشنهادی کلینیک محلی بهبود سیستم طراحی و مشخصات ماموریت و اهداف و ارکان آن تبیین شده است
۳.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردبخش عمومیمدلسازی ریاضیالگوریتمفرایند سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۷۷۰
این مقاله در صدد است تا الگوریتمی برای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان ها ارائه نماید ارزیابی عملکرد به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن سه جز ورودی پردازش و خروجی در سازمان ها و بازخورد عوامل و متغییر های بیرونی صورت پذیرفته است آمار و داده های مورد نیاز الگوریتم از داده های مستند و مکتوب سازمانها و برای مقاطع زمانی مختلف سالیانه استخراج شده است تلاش شده است تا برای هر کدام از مقاطع زمانی میزان عملکرد مقایسه ای سازمان ها محاسبه و بر آن اساس عملکرد آنها رتبه یندی شود برای این امر از میانگین موزون شاخص های مقاطع زمانی سالیانه استفاده شده است شاخص ها به نحوی تهیه شده که ضمن همسو بودن هر چه مقدار شاخص بیش تر باشد بهتر است از مدل های تحلیلی در الگوریتم و از آزمون های مورد نیاز جهت اعتبار سنجی روش و نتایج به دست آمده می توان استفاد کرد برای اندازه گیری نقش و تاثیر عوامل برون زا از تکنیک نگرش سنجی استفاده شده و به کمک روش های ریاضی مناسب حداقل اریب با مقدار واقعی این متغیرها ایجاد گردیده است
۴.

تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی

کلید واژه ها: پیش بینیتحلیل پوششی داده هاکاراییتحلیل پوششی داده های تصادفیمدل تحلیل پوششی داده های آینده نگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۶۰۱
هدف از این تحقیق بررس مدل های تحلیل پوششی داده های تصادفی و انتخاب و به کارگیری مدلی جهت پیش بنی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین در سال مالی 1382 است در این میان به منظور تعیین اعتبار نتایج به کارگیری مدل کارایی واقعی شعب در دوره زمانی بحث با کارایی پیش بینی شده مقایسه میگردد در نهایت نتایج و فوایدی که به کارگیری مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی برای بهبود تصمیم گیری مدیریت به همراه دارد مورد بحث واقع می شود
۵.

استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها

کلید واژه ها: بازاریابیفرایند توسعه محصول جدیدعام گرایانخاص گرایانموضوعات راهبردیموضوعات پروژه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۶
اهمیت روز افزون توسعه محصول جدید در دنیای کسب و کار و افزایش توجه و اقبال خاص از سوی شرکت ها به انجام تحقیقات در خصوص ماهیت توسعه محصول جدید منجر به ایجاد بدنه گسترده ای از تحقیقات در این حوزه از دانش مدیریت گردیده است پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید از یک طرف و ماهیت میان رشته ای آن از طرف دیگر موجب گردیده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد های متفاوتی را به کار گرفته و به یافته های متنعی دست یابند بدین ترتیب ادبیات توسعه محصول جدید را میتوان به چهار قسمت محتوای تحقیقات اصلی توسعه محصول جدید عوامل متمایز کننده تحقیقات توسعه محصول جدید و مطالعات خاص گرایان در تحقیقات توسعه محصول جددی تقسیم بندی نمود د راین مقاله به ترتیب هر یک از این چهار قسمت به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد و در خاتمه در یک جمع بندی کلی بدنه ادبیات توسعه محصول جدید به اجمال تدوین می گردد.
۶.

الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطاتمدیریت دولتینظریه پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
در حالی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد دانش محور پیش می رود بنیادهای اداره ی امور عمومی یا آنچه در کشور ما تحت عنوان مدیریت دولتی متداول شده است در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات چشمگیری به خود دیده است در این مقاله ضمن تشریح قلمرو مدیریت دولتی و مبانی میان رشته ای آن تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظریه پردازی در مدیریت دولتی مورد بررسی قرار میگیرد
۷.

ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعاتسیستمهای فناوری اطلاعاتبرنامه ریزی فناوری اطلاعاتانطباق راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۹۴
مدیریت فناوری اطلاعات فرآیند برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل فعالیت ها و منابع فناوری اطلاعات سازمان به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و فرایندهای تجاری و همچنین کسب مزیت رقابتی است مدیران فناوری اطلاعات باید با بهره مندی از توانمندی های این پدیده ساختار کسب و کار و نحوه رقابت در دنیای امروزی را تغییر دهند مسئولیت استفاده سریع تر مقرون به صرفه تر و راهبردی تر از این فناوری بر عهده مدیران فناوری اطلاعات می باشد این مقاله با ارائه تعریفی مشخص از مدیریت فناوری اطلاعات چارچوبی مفهومی را برای توصیفی وظایف مدیران این حوزه ارایه می دهد این چارچوب مفهومی را برای توصیف وظایف مدیران این حوزه ارائه می دهد این چارچوب مفهومی دارای دو بعد است یک بعد این چارچوب در برگیرنده وظایف عمده مدیریت شامل برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل است در بعد دیگر این ماتریس وظایف مدیران فناوری اطلاعات در سه لایه راهبردی تاکتیکی و عملیاتی طبقه بندی گردیده است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹