دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1382 شماره 62

مقالات

۱.

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران

کلید واژه ها: اینترنتاثربخشیبازاریابیوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۹
با افزایش شهرت و عمومیت یافتن شبکه جهانی وب شرکت های تجاری برای حضور بر روی وب و بهره مندی از مزایای چشمگیر این رسانه به تکاپو افتاده اند توانایی های تعاملی و چند رسانه ای وب همراه با سایر تسهیلات اینترنت نظیر پشتیبانی پست الترونیک برای ارتباطات فردی و جمعی طیف وسیعی از امکانات را در مقایسه با سایر رسانه های سنتی نظیر روزنامه تلویزیون و رادیو و .... در اختیار شرکت ها جهت انجام امور تجاری و بازاریابی کالاها و محصولاتشان قرار داده است اما به رغم همه فواید ذکر شده برای این ابزار بسیاری از شرکت ها حضور و فعالیت خود را بر روی وب با دیده تردید می نگرند برای بررسی اثر بخشی وب به عنوان ابزاری درواحد بازاریابی مجموع عوامل آموزش بخش بازاریابی در ک سهولت استفاده از وب درک فواید وب برای بخش بازاریابی سازگاری وب با استراتزی های واحد بازاریابی سطح دانش و مهارت رایانه ای کارکنان واحد بازاریابی پیچیدگی فنی محصولات و خدمات ارائه شده در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد
۲.

استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کلید واژه ها: برنامه ریزیشبیه سازی مونت کارلوکنترل پروژهروش پرتتابع توزیع احتمالمعیار بحرانیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۷۵۱
در این مقاله پس از تشریح روش پرت دلایل عدم کارایی این روش بیان می گردد. آن گاه استفاده از تابع توزیع احتمال با رویکردهای مختلف آن به عنوان یک روش جدید معرفی می شود . این روش نواقص روش پرت را که ناشی از فرض های ساده کننده و غیر واقعی آن است برطرف می نماید. فرض هایی که باعث می شوند زمان تکمیل پروژه با استفاده از روش پرت کمتر از زمان واقعی آن تخمین زده شود.
۳.

ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیسازمان های غیر دولتیعوامل ساختاریعوامل رفتاری (محتوایی)عوامل زمینه ای (محیطی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۹۳۵
با توجه به اهمیت سازمان های غیر دولتی در فرآیند توسعه ی پایدار و لزوم ترویج نهادسازی در این زمینه و واگذاری نقش های جدیدتر به این تشکل ها توانمندسازی و تقویت ظرفیت های درونی آنها از اولویت های اساسی است. در این مقاله که برگرفته از نتایج پژوهشی علمی کاربردی درباره ی بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی ایران به منظور طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی در آن ها است کوشش شده ضمن بیان مساله اهمیت و اهداف پژوهش مروری مختصر بر ادبیات موضوع نیز صورت گیرد. هم چنین به بیان فرضیات تحقیق روش شناسی پژوهش ابعاد مدل مفهومی جامعه و نمونه ی آماری ابزار پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش دیگری از مقاله یافته های تحقیق در قالب مدل سه شاخگی و به تفکیک فرضیات تحقیق و با توجه به آزمون های آماری مربوط بررسی شده است. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهادها و راهکارهایی برای استقرار الگوی مطلوب سازمانی در سازمان های غیر دولتی کشورمان با توجه به مدل بومی برگرفته از این پژوهش در قالب رویکرد کارآفرینی ارایه شده است.
۴.

طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرینرهبری تبادلیرهبری عدم مداخله گرمدیریت بر مبنای استثناپرسش نامه چند عاملی رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
پیشینه ی تئوریک و تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال 1978 و فعالیت های برنز بر می گردد. ا آن زمان تا کنون تحقیقات زیادی درباره ی این نوع رهبری عوامل و تاثیرات آن بر نتایج سازمانی در سرتاسر جهان انجام شده است. رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. تحولات سازمانی نیاز به رهبران تحول آفرین دارد. با توجه به لزوم ایجاد تحولات اساسی در نظام اداری کشور ما و نقش موثر رهبری و مدیریت سازمان در این گونه تحولات انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با معرفی عوامل رهبری تحول آفرین و فرضیه سازی مناسب روش تحقیق و تعریف ابزار و شیوه های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها تاثیر این عوامل بر نتایج سازمانی سنجیده شده و در نهایت با ارایه پیشنهادهای مناسب جهت تقویت و به کارگیری این شیوه رهبری راه برای ایجاد تحولات سازمانی گسترده به کمک رهبران تحول آفرین در سطح سازمان های اداری کشورمان هموار گردد.
۵.

ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی ایران

کلید واژه ها: مشارکت زنانسطوح مدیریتیتبعیض بر مبنای جنسیتبخش دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۷۶۲
مقاله حاضر نتیجه یک پژوهش ملی است که به مساله حضور اندک زنان در رده های مدیریتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی شاغلان گروه یازده و بالاتر با بیش از ده سال سابقه کار در سازمان های مشمول قانون استخدام کشوری است. متغیر وابسته در این پژوهش ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و متغیرهای مستقل عوامل فردی سازمانی و فرهنگی بوده اند. پس از طی فرآیند پژوهش و بر مبنای یافته های به دست آمده پیشنهادهایی چند درباره ی عوامل فردی شامل خواست فردی مهارت های فردی مسوولیت های فردی مسوولیت های خانوادگی و عوامل سازمانی شامل سیاست های منابع انسانی ایجاد ساختارهای آموزشی و پژوهشی خاص زنان تاکید بر نظام شایسته سالاری و.. و در حوزه قوانین و مقررات و روش ها و رویه ها درباره ی شرایط احراز مشاغل مدیریتی و در حوزه ی عوامل فرهنگی توجه به تغییر در نظام ارزشی و باورها ارایه شده است. هم چنین پیشنهادهایی به شکل عام در این باره برای تکمیل بحث مطرح شده است. با این امید که با کربست آنها نارسایی های موجود در نظام مدیریتی کشور اصلاح شود و از نیروی مدیریتی زنان ایران استفاده موثر به عمل آید.
۶.

تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

کلید واژه ها: مشارکتتعهد سازمانیمشارکت اجتماعیماندگاریتلاش مضاعفمشارکت اقتصادیمشارکت انفرادیشرایط وضیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۳ تعداد دانلود : ۸۴۸
تحقیقات نشان می دهد مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مزایای زیادی را به دنبال دارد که آن مزایا می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف سازمانی موثر باشند. یکی از مزایای مشارکت افزایش تعهد سازمانی کارکنان است اما چنین پیامدی همیشه و در همه شرایط حاصل نمی شود و تابعی است از مقتضیات محیطی. در این مقاله رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی در پرتو متغیرهای وضعی (سازمانی و فردی) بررسی شده است. یافته های پژوهش حاضر وجود وضعی را مورد تایید قرار می دهد.
۷.

به کارگیری الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) برای تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی

نویسنده:

کلید واژه ها: الگوریتم (Simulated Annealing)برنامه ریزی زماناز کارافتادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۴
این مقاله الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) را بعنوان یک الگوریتم ابتکاری و هوشمند جهت برنامه ریزی بهتر تعویض قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی مورد بررسی قرار می دهد نتایج حاصل از الگوریتم با روش متداول مقایسه شده و عملکرد آن را در قالب کیفیت جواب و سرعت محاسبات نشان می دهد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹