سالمند (سالمندی ایران)

سالمند (سالمندی ایران)

مجله سالمندی ایران 1386 شماره 3

مقالات

۳.

کیفیت زندگی در سالمندان عضو کانون های فرهنگسرای سالمندان شهر تهران

کلید واژه ها: کیفیت زندگی سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
۵.

تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی زنان سالمند عضو کانون روزانه جهاندیدگان شهر شیراز (سال 1386)

۶.

تاثیر سمعک بر افسردگی در سالمندان دچار افت شنوایی در مراکز سالمندان شهر تهران

۷.

مقایسه وضعیت سلامت تغذیه ای مردان سالمند فعال و غیر فعال شهر شیراز