تربیت پاسدار انقلاب اسلامی

تربیت پاسدار انقلاب اسلامی

تربیت پاسدار انقلاب اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1400 شماره 21

مقالات

۱.

اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
تربیت سیاسی از جمله مهم ترین جنبه های تربیتی افراد در جوامع به شمار می رود که با توجه به متأثر شدن افراد در جوامع دینی و اسلامی از آموزه های قرآنی، نیاز است برای دستیابی به مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم تلاش مضاعفی صورت گیرد. نظام های سیاسی مختلف به شیوه های متفاوت درصدد تحقق این مهم می باشند تا افراد جامعه علاوه بر آگاهی از جایگاه خود به ایفای نقش در نظام سیاسی بپردازند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی چگونه موردبررسی و تبیین قرار می گیرند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم شامل مبانی انسان شناسی، مبانی معرفت شناسی و مبانی هستی شناسی هستند.
۲.

آسیب شناسی روش های تربیت رفتار محور از منظر قرآن کریم و روایات

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
قرآن کریم، عمل صالح را از مهم ترین عوامل سعادت انسان می داند و انسانی می تواند در انجام عمل صالح موفق باشد که رفتارش مبتنی بر تعالیم وحیانی بوده و از آسیب های مورد اشاره در این منابع ارزشمند پرهیز کند؛ بنابراین شناسایی مهم ترین آسیب های روش های تربیت رفتار محور امری ضروری به نظر می رسد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف دست یابی به پاسخ این پرسش که از منظر قرآن کریم روش های تربیت رفتار محور با چه آسیب های احتمالی مواجه است؟ به بررسی آیات و روایات پرداخته است و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب از منابع کتابخانه ای به این مهم دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر قرآن کریم و روایات، عامل نبودن آمر، خشونت در امرونهی، مطلق انگاری الگوهای غیر معصوم ، توقع پیروی کامل متربی از الگوها، افراط وتفریط در پردازش شخصیت الگوها، تشویق کمتر یا بیشتر از حد مجاز، تساوی قائل شدن بین نیکوکار و بدکار، استفاده از تنبیه به جای مدارا، تنبیه بیش از میزان خطا، تنبیه بدنی بی مورد، تنبیه بدون حل مشکل، از مهم ترین آسیب هایی است که می تواند امر تربیت و اصلاح رفتار متربی را مختل ساخته و اثرات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
۳.

بررسی شاخص های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
نظر به رسالت متفاوت نیروهای مسلح نظام اسلامی با سایر نظام ها و تأثیر عوامل غیر فیزیکی توان رزم در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ که دستاوردهای دفاعی-امنیتی چهار دهه گذشته گویای این واقعیت است و رسالت خطیر و سنگین نیروهای مسلح در گام دوم انقلاب اسلامی، این نوشتار بر آن است تا شاخص های انگیزه مؤثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح را احصاء و به رشته تحریر در آورد. پژوهش حاضر، نوعی تحقیق آمیخته اکتشافی است؛ از این جهت که در روش کیفی از ابزار مصاحبه و در روش کمّی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه تحقیق با استفاده از فرمول نسبت صفت 96 نفر تعیین گردید . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها؛ نظر به اینکه درجه آزادی 99 و سطح معنی داری 0/000، میانگین شاخص های پنج گانه بالاتر از 3 و اختلاف میانگین 1/1280؛ مضاف بر تأیید فرضیه تحقیق؛ شاخص های انگیزه تأثیر بالایی در تحقق رسالت نیروهای مسلح دارند. نظر به رتبه بالا تأثیر شاخص های انگیزه در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ طیف کاملی از گزینه هایک دفاع لایه بندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام اسلامی شکل خواهد گرفت که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است.
۴.

بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) انجام گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان(افسر محصل) دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بود. برای گردآوری داده های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه استاندارد تاب آوری است. برای تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با ضریب همبستگی 360/.، ویژگی شخصیتی توافق پذیری با ضریب همبستگی 221/.، ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی 323/. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با ضریب همبستگی 269/. و ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی با ضریب همبستگی 447/. با تاب آوری آنان رابطه معناداری وجود داشت که این نتایج نشان دهنده تأثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان(افسر محصل) با ضریب همبستگی 39٪ بود.
۵.

امکان سنجی پیوند عرفان و سیاست در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
سبک زندگی ناظر است بر سلوک فردی و اجتماعی افراد یک جامعه که بسته به نوع ایدئولوژی و جهان بینی مکتب غالب در آن، می تواند متفاوت باشد. عرفان و سیاست برخلاف ظاهر نامتجانس خود می تواند در برخی مکاتب از درهم آمیختگی شدیدی برخوردار باشد که ساحت های مختلف زندگی را دربر گرفته، حکمت را در آن جاری کند و ظاهر و باطن حیات انسان را با نظام احسن الهی هماهنگ کند. سبک زندگی پاسداری همان سبک زندگی مؤمنانه انقلابی است که خداوند حکیم در قرآن حکیم به عنوان الگو معرفی می کند و به طور کامل تداعی کننده پیوند هم زمان عرفان و سیاست در متن زندگی مؤمنانه و قرآنی است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای با بهره گیری از آیات قرآنی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قرآن کریم برخلاف دیدگاه سلبی، با تائید دیدگاه ایجابی، ضرورت پیوند میان ملک و ملکوت و زمین و آسمان و ظاهر و باطن را اثبات می کند و این موضوع در ترسیم های قرآنی از سیمای مؤمنین قابل احصاء است که در سبک زندگی مؤمنانه انقلابی قابل مشاهده می باشد.
۶.

بررسی نقش فرمانده مربی تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع))

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱
فرمانده مربی در تربیت نسل جوان و آینده ساز نقش مهمی را ایفا می کند و باید خود را مکلف به پاسخگویی بداند تا بهتر بتواند در قلوب و افکار نیروهای تحت امر خود نفوذ کند و شوق و اشتیاق درونی و آمادگی اعضای یگان های نظامی را برای انجام داوطلبانه مأموریت های مختلف نظامی و مقابله سرسختانه با هرگونه تهدید مهیا سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان دانشگاه افسری تربیت پاسداری امام حسین(ع) است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و در بخش گردآوری اطلاعات پیرامون نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان، با استفاده از شیوه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه با افراد تأثیرگذار و با استفاده از تجربه محقق، اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای معنویت، بنیه علمی و آمادگی جسمانی بر روی هم قادر به تبیین 64/2 درصد تأثیرگذاری بر افزایش روحیه دانشجویان هستند. میان متغیرهای وارد شده در روند رگرسیون، متغیرهای معنویت(0/318) درصد و بنیه علمی (0/482) درصد بر روحیه دانشجویان مؤثر بوده و متغیر آمادگی جسمانی (0/074) درصد بر روحیه دانشجویان تأثیری نداشته است.