تربیت پاسدار انقلاب اسلامی

تربیت پاسدار انقلاب اسلامی

تربیت پاسدار انقلاب اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1399 شماره 20

مقالات

۱.

تبیین اندیشه های تربیت علمی مقام معظم رهبری در تربیت پاسداران بدو ورود (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع))

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
مأموریت اصلی نظام اسلامی، تربیت انسان های صالح است. انسان هایی که در زمان صلح، با بهره گیری از عقل و حکمت و با الهام از آموزه های وحیانی، به امور فردی و اجتماعی سامان می بخشند و در زمان جهاد و جنگ نیز با روح حماسی از حریم اسلام دفاع می نمایند. دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) که به گفته مقام معظم رهبری محل تولد یک سپاهی است، هدفش تربیت افسران متعهد و م تخصصی اس ت ک ه بتوانند با بهره گیری از دانش و توان علمی خود از دستاوردهای انقلاب اسلامی حراست و نگهبانی نمایند. بر این اساس مسئله پژوهش کنونی این است که اندیشه های تربیت علمی مقام معظم رهبری برای دانشجویان بدو ورود به دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) چیست؟ پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه پیمایش مبتنی بر پرسش نامه انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان شاخص های پنج گانه مؤلفه تربیت علمی پاسدار بدو ورود موردبررسی، گویه شناخت روش ها، ابزار و راه های مقابله با جنگ نرم در حد بسیار زیادی در راستای اندیشه های تربیت علمی مقام معظم رهبری قرار دارد.
۲.

مبانی و اصول اخلاقی سپاهیان اسلام در عرصه جِهاد بر اساس آموزه های قرآن و سنّت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
دین مبین اسلام نسبت به رعایت اخلاق، در تمامی ابعاد زندگی انسان، تأکید بسیاری دارد؛ یکی از ابعاد مهم زندگی بشر بحث جنگ و قتال است که جنبه خشونت آن کاملاً واضح و آشکار است؛ لذا با توجه با تأکیدات دین مبین اسلام در موضوع رعایت همه جانبه اخلاق، این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات شریفه قرآن و سنّت معصومان(ع)، مبانی و اصول اخلاقی سپاهیان اسلام در عرصه جهاد را مورد تبیین و تحلیل قرار دهد. در این راستا ضمن تبیین مهم ترین پیش انگاره های رعایت اخلاق در جهاد، در قالب مبانی «انسان شناسانه»، «اخلاق مدارانه» و «رفتار مدارانه»، مهم ترین دستورالعمل های اخلاقی مجاهدان، در عرصه جِهاد در چارچوب «اصول اخلاقی فرماندهان»، «اصول اخلاق فردی و جمعی رزمندگان» و «اصول اخلاقی در مواجهه با دشمن»، موردبررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دین اسلام در عرصه جهاد بر رعایت کامل اصول اخلاقی تأکید فراوان دارد و با لحاظ کردن قواعد اخلاقی علاوه بر کاستن از جنبه خشونت جنگ، آن را به امری مقدس تبدیل کرده است.
۳.

آسیب شناسی روش های تدریس دروس تخصصی در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) (مطالعه موردی: دانشکده فرهنگی و تربیتی رسالت)

تعداد بازدید : ۱
هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی روش های تدریس دروس تخصصی در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، با مطالعه موردی دانشکده فرهنگی و تربیتی رسالت در بعدهای دانشی(شناختی)، انگیزشی(عاطفی) و مهارتی (روانی- حرکتی) و ارائه راهکارهای مناسب است. جامعه آماری این تحقیق به صورت تمام شمار و از فراگیران یکی از دوره های کارشناسی ناپیوسته در دانشکده رسالت می باشند که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مشغول گذراندن دوره خود بوده اند. روش انجام تحقیق در این پژوهش، کاربردی– توسعه ای و پیمایشی(توصیفی) می باشد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ای محقق ساخته در مورد آسیب شناسی روش های تدریس استفاده گردید که روایی آن توسط ۲۰ تن از اساتید دانشگاه افسری امام حسین(ع) تأیید و پایایی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی، به تعداد ۷۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه داده شد که جمعاً ۶۳ مورد از این پرسشنامه ها برگشت که آلفای کرونباخ آن ۰/۹۵۱ محاسبه گردید. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی– استنباطی استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که ۱۹ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر آسیب شناسی روش های تدریس دروس تخصصی وجود دارد که ارتباط معناداری با مؤلفه های تحقیق داشتند.
۴.

بررسی سبک رهبری امام خمینی با تاکید بر تحلیل صفات رهبر

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
سبک رهبری به معنای شیوه ای است که رهبران با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کنند. سبک رهبری چگونگی تعاملات، رفتارها، ارزش ها و قواعد خودساخته رهبران را برای هدایت واکنش های فرد توضیح می دهد. کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) در طول سال های وقوع انقلاب اسلامی می تواند تفسیر و درک بهتری از وقایع انقلاب اسلامی ارائه دهد. این مقاله با هدف کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) به دنبال پاسخ به این سؤال است که در طول سال های وقوع انقلاب اسلامی در چارچوب تحلیل صفات هرمان، سبک رهبری امام(ره) چگونه بوده است؟ نوشتار حاضر از طریق روش تحلیل محتوا به واکاوی سخنرانی ها و مصاحبه های ارتجالی امام خمینی(ره) در جریان وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نگاه اومانیستی به انسان ظرفیت تبیین برخی صفات امام خمینی(ره) را نداشته است. در نتیجه با توجه به شخصیت حضرت امام خمینی(ره) که صبغه و نگرش الهی و اسلامی ایشان غالب است، به جای صفت «اعتمادبه نفس»، «اتکال به خداوند»؛ به جای صفت «نیاز به قدرت»، «انجام تکلیف الهی» و به جای صفت «باور به توانایی کنترل رویدادها»، تبیین باور امام در خصوص «اراده الهی» است که می تواند سبک رهبری امام را به درستی تبیین نماید.
۵.

شناسایی روش های مناسب ارزشیابی عملکرد و ترتیب آن در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

تعداد بازدید : ۶
این پژوهش با هدف شناسایی روش مناسب ارزشیابی عملکرد اساتید دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) انجام پذیرفته است. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن اساتید دانشگاه به شمار ۲۷۰ نفر در سال ۱۳۹۹ می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۵۵ نفر به دست آمد. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده و برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته است که شامل ابعاد و مؤلفه های ارزشیابی عملکرد اساتید دانشگاه می باشد. پایایی و قابلیت اعتماد پرسش نامه با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ ۰/۹۵۵ به دست آمد که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه است. بر اساس نتایج این تحقیق، کامل ترین روش ارزشیابی عملکرد اساتید ترکیبی از روش های متداول علمی با لحاظ نمودن عوامل سازمانی و شاخص های شایستگی پاسداری و مشتمل بر پنج بعد علمی- آموزشی، پژوهشی، خدمات علمی اجرایی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی و سازمانی طراحی شد. در بین ابعاد ارزشیابی عملکرد، بعد علمی- آموزشی بیشترین سهم و بعد خدمات علمی- اجرایی کمترین سهم را در ارزشیابی عملکرد اساتید ایفا می کند.
۶.

بررسی تحلیلی گفتمان های مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی (با تأکید بر عنصر معنویت در نگاه شهید مطهری)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
این مقاله به دنبال آن است تا در یک بررسی تحلیلی، نقش هریک از گفتمان های مطرح در روند شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی از جمله اسلام فقاهتی، مارکسیستی و لیبرالیستی را با توجه به عنصر معنویت در آثار شهید مطهری موردبررسی و تحلیل قرار دهد. نویسنده در این مقاله درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که با توجه با گفتمان های لیبرالیستی، مارکسیستی و اسلام فقاهتی در ماه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، چرا این گفتمان اسلام فقاهتی بود که نقش اصلی را در چگونگی وقوع انقلاب اسلامی و تحولات پس ازآن ایفاء نمود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود گفتمان های لیبرالیستی و مارکسیستی موجود در جامعه قبل و پس از انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام فقاهتی با توجه به مفاهیم آن و به دلیل انطباق این مفاهیم با خواسته ها و آرزوهای دیرینه مردم مسلمان ایران نقش اصلی و مؤثری را در شکل گیری، پیروزی و تحولات پس از آن تا به امروز ایفاء کرده است.