علوم ورزشی و توان رزم

علوم ورزشی و توان رزم

علوم ورزشی و توان رزم دوره 1پاییز و زمستان 1399 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج مشهد

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
هدف : جو سازمانی می تواند به رفتار سازمانی مربیان ورزشی جهت دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که  داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. 67 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه استاندارد 32 عبارتی جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه استاندارد 15 عبارتی رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین جو سازمانی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه فاصله گیری) با رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی نواحی بسیج شهر مشهد رابطه ی مثبتی وجود دارد و این رابطه در مؤلفه روحیه گروهی بیشتر از سایر مؤلفه های جو سازمانی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که با ایجاد جو مثبت سازمانی می توان رفتار شهروندی را در پایگاه های بسیج توسعه داد.
۲.

طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
هدف: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر استراتژی، توصیفی؛ از نظر مسیر اجرا، مطالعات راهبردی و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را مدیران تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند که شامل 35 نفر می باشند. پرسشنامه تهیه شده حاوی 89 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از ده نفر از اساتید صاحب نظر گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد و نهایتاً پرسشنامه مورد تأیید آن ها قرار گرفت. به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزارSPSS استفاده شد. این مقدار بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه 8/. مى باشد که نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار مى باشد. یافته ها: نتایج نشان داد که در زمینه ورزش همگانی، 8 قوت، 13 ضعف، 9 فرصت و 11 تهدید وجود دارد که پس از تجزیه و تحلیل آن ها در ماتریس SWOT و بحث و تبادل نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه WO قرار دارد. نتیجه گیری: در نهایت، بر اساس تحلیل های استراتژیک، راهبردهای لازم سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. مهم ترین راهبردهای لازم برای توسعه این سازمان عبارت اند از: توسعه و تقویت ارتباطات بین المللی به ویژه با سازمان های ورزشی کشورهای اسلامی، سیزم و پلیس های جهان و بهره برداری از تجارب آنان، ساماندهی تربیت بدنی اجا به منظور تمرکز در رشته های کاربردی و مدال آور جهت کسب افتخار و سکوهای برتر در رقابت های داخلی و خارجی به ویژه سیزم، بهره گیری و استفاده از پیشکسوتان ورزشی در تصمیم گیری های ورزشی تربیت بدنی اجا، برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت در راستای توسعه ورزش همگانی با هماهنگی فدراسیون های مربوطه، حضور متخصص در زمینه ورزش های همگانی در تمامی محل های ورزش همگانی در زمان های مشخص، تخصیص بودجه و اعتبارات مناسب و تقسیم هدفمند آن در رشته های پایه و مدال آور.
۳.

ارتباط برخی از ویژگی های آنتروپومتری با دقت هدف گیری با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
هدف: امروزه مشخص شده است که برای کسب عناوین قهرمانی به خصوص در رشته تیراندازی، علاوه بر فاکتورهای آمادگی جسمانی، ویژگی های خاص فیزیکی نیز در موفقیت فرد مؤثر است که در علوم پزشکی و ورزشی به آن پیکرسنجی می گویند. حال با طرح این سؤال که آیا اصولاً ویژگی های آنتروپی می تواند ارتباطی با دقت تیراندازی با سلاح کلاشینکف در وضعیت درازکش داشته باشد، این پژوهش طرح ریزی گردید. روش شناسی: جامعه آماری این مطالعه، دانشجویان پسر سنین بین 18تا 27 سال یکی از دانشگاه های نظامی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 300 نفر از میان آنان انتخاب شده و بر اساس آزمون تیراندازی در میدان تیر، به ترتیب از میان بالاترین و پایین ترین نمره اکتسابی، دو گروه حرفه ای(30 نفر) و آماتور یا ضعیف (30 نفر) انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل متر، کولیس، کالیپر و سیبل استاندارد است. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای طول دست برتر و غیر برتر، طول کف دست برتر و غیر برتر، طول استخوان بازو، طول ساعد دست برتر و غیر برتر و طول انگشت سبابه دست برتر تیراندازان با دقت تیراندازی آنان ارتباط دارد. نتیجه گیری: مشخص گردید در افراد قوی بعضی از اندازه های طولی با امتیاز تیراندازی مرتبط بود، اگرچه در بعضی متغیرها این رابطه معنی دار نبود؛ می توان نتیجه گرفت که بلندی بخشی از اندام ها برای تیراندازی می تواند یک امتیاز در نظر گرفته شود.
۴.

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مؤثر جهت موفقیت کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان با استفاده از روش تاپسیس

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
هدف: هدف از این پژوهش، ارزیابی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف مسابقات ورزشی نظامیان جهان (2019تا 1995) و ارائه راهکارها و پیشنهادات مؤثر جهت حضور موفق و قدرتمند در دوره های آتی می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی- تحلیلی(گذشته نگر) می باشد. همچنین به منظور رتبه بندی و ارائه راهکارها (کیفی- کمی) است. ابتدا از طریق مرور سایت رسمی سیزم، نتایج کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف استخراج شد، سپس با استفاده از نرم افزار DEA-Solver میزان کارایی مورد سنجش قرار گرفت. در مرحله دوم نیز با مرور مطالعات گذشته و مصاحبه هدفمند با10 نفر از صاحب نظران و مدیران ورزشی، 42 راهکار جمع آوری شد. پس از حذف، دسته بندی و تلخیص عوامل و راهکارهای پیشنهادی، در نهایت 35 عامل در قالب پرسشنامه تاپسیس در اختیار 25 نفر از متخصصان و مدیران ورزشی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار MATLAB راهکارهای نهایی بر اساس وزن هر عامل اولویت بندی شدند. یافته ها: تحلیل داده ها مشخص کرد که به کارگیری مربیان برجسته نظامی و غیرنظامی به عنوان کادر فنی و مربی در تیم های ورزشی آجا و نیروهای مسلح در رتبه اول؛ توسعه و تقویت تعاملات برون سازمانی به منظور بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی، تخصصی، امکاناتی و تجهیزاتی سایر سازمان های ورزشی داخلی و خارجی در رتبه دوم و حمایت و پشتیبانی فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از ورزش، به ویژه حضور در رقابت های بین المللی (سیزم) در رتبه سوم مهم ترین راهکارها و عوامل پیشنهادی از دیدگاه کارشناسان قرار دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها انتظار می رود که مدیران و مسئولان ورزش نیروهای مسلح برای کسب کرسی در مجامع بین المللی از جمله کمیته های مختلف سیزم تلاش و برنامه ریزی لازم را داشته باشند. همچنین به روزرسانی اماکن و تجهیزات ورزشی به منظور رقابت برابر ورزشکاران و تیم های ایرانی با ورزشکاران و تیم های سایر کشورها می تواند به موفقیت کاروان ورزشی ایران کمک کند. در نهایت با برنامه ریزی صحیح و اعزام تیم های ورزشی که شانس کسب مدال بیشتری دارند، می توان عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران را بهبود داده و به جایگاه مطلوب تری دست پیدا کرد.
۵.

بررسی شیوع ناهنجاری های وضعیتی و اختلالات اسکلتی- عضلانی در پایوران یکی از مراکز نظامی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
هدف: حفظ وضعیت بدنی در یک وضعیت خاص با فشار کاری بالا باعث ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی و ناهنجاری هایی در بدن می گردد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع ناهنجاری های وضعیتی و اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با شغل در پایوران یکی از مراکز نظامی می باشد. روش شناسی: 308 پایور مشغول به خدمت با میانگین و انحراف استاندارد قد، وزن، سن، BMI و سابقه خدمت آزمودنی ها به ترتیب (96/5±48/175)، (78/10±65/77)، (95/6±45/34)، (15/3±20/25) (98/6±75/13) وارد مطالعه شدند. بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی با پرسشنامه نوردیک و ناهنجاری های به وسیله آزمون نیویورک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد ناهنجاری های سر به جلو(6/64%)، شانه نابرابر(63%) و کج پشتی(7/49%) بیشترین شیوع را داشته اند. در عوارض ناهنجاری ها نیز مشخص شد که نیمی از پایوران از اختلالات ناحیه کمر(2/56%) رنج می برند. اختلالات ناحیه زانو(8/45%) و گردن (4/34%)نیز بعد از کمر بیشترین شیوع را داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، ناهنجاری های سر به جلو، شانه نابرابر و کج پشتی، شایع ترین ناهنجاری ها و اختلالات کمر، زانو و گردن نیز به عنوان شایع ترین اختلالات اسکلتی عضلانی در پایوران می باشد؛ بنابراین باید در طراحی برنامه های تمرینی پایوران، تمرینات اصلاحی و پیشگیرانه ی گنجانده شود.
۶.

تدوین آزمون اختصاصی آمادگی جسمانی نیروهای بسیج مستضعفان

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
هدف: هدف از این پژوهش، طراحی آزمون اختصاصی برای سنجش آمادگی جسمانی نیروهای بسیج مستضعفان می باشد. روش شناسی: پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) بوده و در دو مرحله انجام شد. مرحله اول از طریق مطالعات کتابخانه ای، انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران متخصص و تشکیل کارگروه تخصصی و مرحله دوم از طریق جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام گردید. نمونه اولیه پژوهش جهت بررسی روایی و پایایی آزمون آمادگی جسمانی شامل 40 نفر از نیروهای داوطلب عضو بسیج مستضعفان بود. در ادامه 522 نفر از نیروهای بسیج مستضعفان جهت تهیه هنجار به عنوان نمونه ارزیابی شدند. برای ارزیابی پایایی آزمون از روش آزمون- بازآزمون، روایی ملاکی از روش روایی ملاک همزمان و روایی ساختاری از روش مقایسه گروه مبتدی و نخبه استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. با مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تشکیل کارگروه های تخصصی، نیازهای عملیاتی هر بخش تحلیل و مهم ترین فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد نیاز نیروهای داوطلب بسیجی تعیین گردید. سپس آزمون اختصاصی مناسب این نیروها طراحی و روایی محتوایی و ظاهری آزمون در کارگروهی با حضور کارشناسان، مدیران نظامی و اساتید ورزشی تأیید شد. یافته ها: در بخش کمی، نتایج نشان داد که آزمون اختصاصی طراحی شده از روایی ساختاری (مقایسه گروه مبتدی و نخبه؛ 001/0=P) روایی ملاکی همزمان (مقایسه با آزمون های معیار؛ 9/0<r) و پایایی (همبستگی آزمون-بازآزمون؛ 89/0=r) برخوردار است. در نهایت، نرم استاندارد برای ارزش گذاری آزمون در سه گروه سنی (15 الی 19 سال، 20 الی 29 سال و بیش از 30 سال) با استفاده از منحنی نرمال و نقاط درصدی تدوین و در جداول جداگانه گزارش گردید. نتیجه گیری: آزمون طراحی شده می تواند آمادگی جسمانی نیروهای بسیج را متناسب با شرایط عملیاتی به شکل مطلوبی ارزیابی نماید.
۷.

تأثیر 12 هفته مکمل دهی ال- آرژنین بر روی آزمون آمادگی رزم و توان بی هوازی پایوران بسیجی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
هدف: حفظ آمادگی رزم برای نظامیان جهت بهبود عملکرد و توانایی دفاع از کشور امری ضروری است. مکمل ال- آرژنین تأثیر مثبتی بر عملکرد جسمانی دارد. هدف ما در این مطالعه بررسی تأثیر 12 هفته مکمل دهی ال- آرژنین بر آزمون آمادگی رزم و توان بی هوازی در نظامیان است. روش شناسی: 20 فرد نظامی بسیجی مرد به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آن ها به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره ال- آرژنین و دارونما تقسیم شدند. قبل و 12 هفته بعد از مکمل دهی آزمودنی ها، آزمون آمادگی رزم (ACRT) و آزمون بی هوازی را اجرا کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) ارزیابی و سطح معناداری 05/0p≤ در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد ال- آرژنین نسبت به دارونما موجب کاهش معنی داری در زمان اجرای آزمون ACRT (P=0.001) و افزایش معنی داری در توان بی هوازی (P=0.027) می شود. نتیجه گیری: این مطالعه نتیجه می گیرد که 12 هفته مکمل دهی ال- آرژنین می تواند باعث افزایش توان رزم و افزایش توان بی هوازی و در نتیجه بهبود عملکرد جسمانی در نظامیان شود.
۸.

توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف کننده در ارتقاء حمل و نقل پایدار وکاهش ترافیک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
هدف: هدف از تحقیق، تحلیل توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف کننده در ارتقاء حمل ونقل پایدار وکاهش ترافیک است. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، 170 نفر از افرادی که به صورت مستمر (حداقل هفته ای 3 بار مراجعه) از دوچرخه های عمومی استفاده می کردند، به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد برگرفته شده از مطالعات رضایت مشتریان و وفاداری می باشد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل تی نشان می دهد که رضایت مندی و وفاداری استفاده کنندگان از دوچرخه های عمومی وکاهش ترافیک، از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و در این راستا، مؤلفه رضایت از سلامتی و مؤلفه وفاداری رفتاری از بالاترین اولویت نزد شهروندان برخوردار هستند. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت مندی و وفاداری شهروندان برقرار است بطوریکه رضایت مندی توانایی پیش بینی 27درصد از وفاداری مشتریان را دارد. نتیجه گیری: با عنایت به تحلیل یافته ها، اولویت بالای رضایت از سلامتی کسب شده به واسطه استفاده از دوچرخه، نه تنها نمایانگر ارزش بالای دوچرخه عمومی و مزایای سلامتی و کاهش ترافیک آن نزد شهروندان است؛ بلکه نقش بسزایی نیز در وفاداری شهروندان به سامانه های دوچرخه عمومی و کاهش ترافیک دارد. همچنین کسب وفاداری رفتاری شهروند می تواند کمک شایانی به توسعه سامانه دوچرخه عمومی، هم در افزایش جذب مخاطبین جدید و هم در بهبود و توسعه سامانه داشته باشد. در این راستا استفاده از دوچرخه عمومی از یک سو در سلامتی و تندرستی شهروندان تأثیرگذار بوده و از سویی دیگر به توسعه حمل و نقل و کاهش ترافیک پایدار شهری کمک می کند. <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">هدف: <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">هدف از تحقیق، تحلیل توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرف کننده در ارتقاء حمل ونقل پایدار وکاهش ترافیک است. <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">روش شناسی: <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، 170 نفر از افرادی که به صورت مستمر (حداقل هفته ای 3 بار مراجعه) از دوچرخه های عمومی استفاده می کردند، به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد برگرفته شده از مطالعات رضایت مشتریان و وفاداری می باشد. <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">یافته ها: <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> نتایج آزمون تحلیل تی نشان می دهد که رضایت مندی و وفاداری استفاده کنندگان از دوچرخه های عمومی وکاهش ترافیک، از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و در این راستا، مؤلفه رضایت از سلامتی و مؤلفه وفاداری رفتاری از بالاترین اولویت نزد شهروندان برخوردار هستند. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت مندی و وفاداری شهروندان برقرار است بطوریکه رضایت مندی توانایی پیش بینی 27درصد از وفاداری مشتریان را دارد. <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">نتیجه گیری: <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'B Mitra'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> با عنایت به تحلیل یافته ها، اولویت بالای رضایت از سلامتی کسب شده به واسطه استفاده از دوچرخه، نه تنها نمایانگر ارزش بالای دوچرخه عمومی و مزایای سلامتی و کاهش ترافیک آن نزد شهروندان است؛ بلکه نقش بسزایی نیز در وفاداری شهروندان به سامانه های دوچرخه عمومی و کاهش ترافیک دارد. همچنین کسب وفاداری رفتاری شهروند می تواند کمک شایانی به توسعه سامانه دوچرخه عمومی، هم در افزایش جذب مخاطبین جدید و هم در بهبود و توسعه سامانه داشته باشد. در این راستا استفاده از دوچرخه عمومی از یک سو در سلامتی و تندرستی شهروندان تأثیرگذار بوده و از سویی دیگر به توسعه حمل و نقل و کاهش ترافیک پایدار شهری کمک می کند.