پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره 6 پاییز و زمستان 1395 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی و تحلیل پدیده دوزبانگی در شعر معاصر عربی (مطالعه موردپژوهانه: دیوان"شوقیات" أحمد شوقی)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
دوزبانگی، شاخه ای از جامعه شناسی زبان است که افراد با رمزبندیهای زبانی مختلف آن را در روابط خویش به کار می گیرند. این اصطلاح نخستین بار توسط زبان شناس آلمانی" کارول کرومباخر" و « ویلیام مارسیه» فرانسوی مطرح شده است. در پرتو تاثیر مستقیم مسئله دوزبانگی بر توان آفرینش یک ادیب و اهمیت آن در انتقال مفهوم به مخاطب، پژوهش حاضر می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مطالعات کیفی، این عنصر فراگیر در شعر معاصر عربی را با تکیه بر شعر شاعر معاصر مصر "احمد شوقی" مورد بررسی و واکاوی کنند. دستاوردهای پژوهشگران بیانگر آن است که دو یا چند زبانگی شوقی سبب کاهش اعتماد به نفس فردی و اجتماعی وی شده و وابستگی او را به فرهنگ و هویت عربی کاهش داده است. افزون بر آن، این پدیده، ناکارامدی در واژه سازی، عدم کاربست متجانس ها و مترادف ها، لغزش های زبانی و عروضی را برای وی به دنبال داشته است. دیگر اینکه می توان استباط کرد که دوزبانگی از مانایی و پویایی زبان شوقی کاسته و خلاقیّت ادبی و هنری او را به اندازه چشمگیری کاهش داده است.
۲.

بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمه متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۶
کسب و تقویت توانش ترجمه ادبی، امری مهم در آموزش ترجمه ادبی بشمار می رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می توان با توجه به دیدگاههای نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمه ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمه ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش رو، این هدف را دنبال می کند که این توانش را از راه بررسی و استدلال موانع، مشکلات، و خطاهای ترجمه ادبی و نیز ارائه راهکارها و پیشنهادهای ترجمه با روش بازپس نگری به محصولات ترجمه، تقویت کند و در پی آن راهکار هایی آموزشی ارائه کند تا تدریس ترجمه ادبی بعنوان مهارت، با تاثیرگذاری بیشتری در محیط دانشگاهی صورت گیرد و در عین حال به بهبود کیفیت ترجمه های دانشجویان بیانجامد. رویکرد جستار حاضر به تبیین اهمیت سبک زبانی و کارکرد ترجمه در زبان مقصد است و با استناد به ترجمه حکایتی از هاینریش فُن کلایست، به این مهم می پردازد.
۳.

هویت حرفه ای گذشته، حال، و آرمانی معلمان زبان انگلیسی: سنجش تاثیر تجربه تدریس بر هویت حرفه ای

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۸
هویت حرفه ای با پیشرفت حرفه ای تفاوت دارد. این مقاله تلاشی است تا با تأکید بر تمایز بین پیشرفت حرفه ای با پیشرفت هویت حرفه ای، تأثیر تجربه را بر سه بخش هویت حرفه ای گذشته، حال و آرمانی سنجش کند. داده های لازم از طریق پرسشنامه و از میان معلمان زبان در سه لایه درونی، بیرونی، و رو به گسترش زبان انگلیسی جمع آوری و در پایان داده های تعداد 180 نفر که پرسشنامه را به طور کامل پاسخ داده بودند، تحلیل آماری شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سال های تدریس به عنوان شاخص تجربه با هویت گذشته، رابطه کم و مثبت، با هویت حال رابطه قوی و مثبت، و با هویت آرمانی رابطه ای وجود ندارد. بر پایه یافته های پژوهش می توان گفت که سال های تدریس و تجربه در بهترین حالت می تواند یکی از ابعاد هویت حرفه ای (هویت حال) را تحت تأثیر قرار دهد و تجربه به ضرورت نمی تواند بیانگر حرفه ای بودن و متغیر ارتقای هویت حرفه ای باشد.
۴.

سنجش تشخیصی شناختی آزمون خواندن و درک مفاهیم برای بازخورد تشخیصی تکوینی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از موضوعات حائز اهمیت در سنجش تشخیصی شناختی فقدان مطالعاتی در زمینه ساخت آزمونهای تشخیصی به منظور پیشبرد اهداف تشخیصی شناختی است. طی سالهای اخیر محققین تلاش کرده اند تا نتایج آزمون را به صورت کاربردی تر برای دانشجو و معلمان فراهم کنند و نتایج را فراتر از نمره میانگین ارائه دهند تا دانشجو بتواند به وضعیت درسی خود بهبود بخشند. به همین منظور این مطالعه به تدوین یک آزمون خواندن و درک مفاهیم بر اساس چهارچوب شناختی پرداخته است. ابتدا مهارتهای لازم برای پاسخ دهی به هر سوال شناسایی و سپس یک ماتریس کیو برای شناسایی رابطه بین هر سوال و مهارتهای مورد نیاز ساخته شده است. درنهایت این آزمون برای تشخیص نقاط قوت و ضعف ۱۹۸۶ دانشجو دانشگاه تهران برگزار شد و از مدل فیوژن برای بدست آوردن گزارش خرد نیمرخ تسلط آزمودنی در مهارت استفاده شد. نتایج بدست آمده می تواند برای بازخورد تشخیصی تکوینی دانشجوها مفید واقع شود.
۵.

تاثیر خودآزمایی مهارت نگارش به روش های سازنده و پایان محور بر عملکرد نگارش و دقت خودآزمایی زبان آموزان ایرانی

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از خودآزمایی به صورت سازنده و یا پایان محور می تواند در میزان دقت نمره دهی خودآزمایی زبان آموزان تاثیر بگذارد، بنابراین این پژوهش به بررسی اینکه آیا خودآزمایی به روشهای سازنده و پایان محور تاثیرات متفاوتی بر نگارش و میزان دقت نمره دهی زبان آموزان در خود آزمایی میگزارد یا خیر می پردازد. بدین منظور، 60 زبان آموز سطح میانی به دو گروه سازنده و پایان محور به صورت تصادفی تقسیم شدند، و یک پیش آزمون برای سنجش فعلی آن ها در نگارش پاراگراف اجرا شد. در گروه سازنده، نمره خودآزمایی زبان آموزان از میانگین نمره معیار دو مصحح تفریق می شد تا میزان خطا در خودآزمایی مشخص شود. در گروه پایان محور شرایط مشابهی وجود داشت اما میزان دقت در انجام خودآزمایی به عنوان بخشی از نمرهء پایان دوره در نظر گرفته شد. بعد از اجرای پس آزمون ،نتایج بررسی کواریانس نشان داد که زبان آموزان هر دو گروه بهبود معنادار و برابری در کیفیت عملکرد نگارش داشتند، اما زبان آموزان گروه پایان محور افزایش بیشتری در میزان دقت خودآزمایی از خود نشان دادند.
۶.

تاثیرات ارتباط رایانه محور و جنسیت بر یادگیری اصطلاحات انگلیسی توسط دانشجویان دانشگاهی رشته زبان انگلیسی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۳
امروزه از تلفن های همراه برای تدریس در خارج از کلاس استفاده می شود. در این مطالعه ، ما یادگیری اصطلاحات انگلیسی توسط زبان آموزان از طریق سرویس تلگرام و پس از آن تفاوت میان جنسیت ها در یادگیری را بررسی می کنیم. برای دستیابی به این هدف، 90 دانشجوی سال اول رشته زبان انگلیسی دانشگاه به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه لیست اصطلاحات را هفتگی و از طریق تلگرام و گروه دیگر لیست اصطلاحات را هفتگی و بر روی کاغذ دریافت کردند و گروه آخر هیچ لیستی را دریافت نکرد و فقط بر سر کلاس کاربرد اصطلاحات خود حاضر شد. پس از پایان این روند، نتایج پیش آزمون و پس آزمون و پس آزمون با تاخیر در نرم افزار (SPSS) قرار گرفت. مشاهده شد که گروه تلگرام از هر دو گروه در پس آزمون و پس آزمون با تاخیر عملکرد بهتری داشته اما تفاوت قابل توجهی در میان جنسیت ها مشاهده نشد. واژه های کلیدی: اصطلاح انگلیسی، یادگیری زبان به کمک تلفن همراه ، سرویس پیام کوتاه ، تلگرام ، ارتباط رایانه محور
۷.

روان شناسی مهارت نگارش: ابهام پذیری عاملی موثر بر کمیت و کیفیّت نگارش زبان انگلیسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
عوامل روانشناختی و به ویژه ابهام پذیری در یادگیری زبان دوم نقش به سزایی دارند. روابط متغیر ابهام پذیری با متغیرهای زبان در پژوهشهای پیشین سنجیده شده است ولی پژوهشی درباره رابطه با مهارتهای تولیدی همچون نگارش، انجام نشده است. نقش این عامل در پژوهش حاضر، در پدیده کمی انسداد و کیفیت نگارش زبان بررسی شده است. بدین منظور یکصد و بیست شرکت کننده بطور تصادفی گزینش شدند که در سطح پیشرفته از دو دانشگاه واقع در تهران به فراگیری زبان انگلیسی مشغول بودند. نخست، شرکت کنندگان پرسشنامه ابهام پذیری را تکمیل کردند و سپس رابطه نمره های حاصل با نمره هر دانشجو ازپرسشنامه انسداد نگارش سنجیده شد. همچنین نگارش هردانشجو با معیارسنجش کیفیت نگارش ارزشیابی شد و میانگین نمره شاخص کیفی نگارش برای هر دانشجو بدست آمد. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار متغیر ابهام پذیری وشاخصهای کیفی نگارش است، حال آنکه رابطه متغیر ابهام پذیری و انسداد نگارش منفی و معنادار نشان داده شد.
۸.

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم با خودکارآمدی آن ها

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم با خودکارامدی آن ها در شهر مشهد، هدف اصلی این پژوهش است. دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم نواحی هفتگانه مشهد( تعداد 607 نفر)به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که از میان آن ها تعداد 242 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به-روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش، روش توصیفی پیمایشی است. دو پرسش نامه خودکارامدی و سرمایه فرهنگی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شدند. نرم افزارهای مورد استفاده برای بررسی-های آماری SPPS نسخه 23 و Amos نسخه 23 اند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد، میان سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم با خودکارامدی آن ها رابطه ای معنا دار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، دبیرانی که سرمایه فرهنگی بالاتری دارند، خودکارامدترند که در نتیجه آن به موفقیت های بیشتری در آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان دست می یابند
۹.

گامی به سوی تدوین واژه نامه تقابلی ظرفیت افعال فارسی- انگلیسی

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
چینش صحیح واژگان درکنار یکدیگر و ارتباط میان آن ها که می بایست مطابق با قواعد خاص هر زبان صورت گیرد، یک عبارت زبانی منسجم را شکل می دهد. در نظریه ظرفیت(تنی یر 1959)، این قواعد براساس مرکزیت فعل و رابطه میان آن و سازه های درون جمله تعریف می شوند. از سوی دیگر درک بهتر یک پاره گفت زبانی منسجم، بر مبنای نظریه ی معناشناسی قالب(فیلمور 1976)، با تداعی یک قالب خاص برای هر عبارت زبانی و در نظر گرفتن ارتباط معنایی میان عناصر تشکیل دهنده ی جمله حاصل می گردد. اهمیت بررسی مقابله ای ظرفیت نحوی و معنایی افعال زبان های گوناگون در چارچوب های مطرح شده وکارآیی آن در حوزه های مختلف از جمله ترجمه دستی و ماشینی، پردازش زبان طبیعی و همچنین آموزش زبان، ما را بر آن داشت تا بر تدوین واژه نامه ی تقابلی ظرفیت افعال فارسی-انگلیسی(PEVV) همت گماریم. در مقاله ی حاضر قصد داریم شیوه ی تدوین این واژه نامه و اجزای تشکیل دهنده ی آن را با تمرکز بر برخی افعال قالب «پر کردن» نشان دهیم و بدین وسیله تغییرات ظرفیت آن ها را به تصویر کشیم.
۱۰.

بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن ها در مهارت درک مطلب انگلیسی

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
فن آوری های ارتباطی مثل تلفن ثابت و همراه ،اینترنت و رایانامه نقش مهمی در دنیای امروزی دارند. رایانامه (شکل غیرهمزمان ارتباط مبتنی بر رایانه)آنچه را که فرد می تواند در کلاس درس انجام دهد بیشتر می کند. این ابزار به رایج ترین ابزار ارتباطی در محیط آموزشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر " بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آنها در درک مطلب انگلیسی "قصد دارد تا بررسی کند که بهره گیری از رایانامه در فرستادن و دریافت کردن تکالیف دانش آموزان پیش دانشگاهی چه میزان بر توانایی درک مطلب و همچنین انگیزه درونی آنان تاثیر دارد. در مطالعه شبه تجربی ، رفتار 56 دانش آموز در گروه های آزمایش و کنترل بررسی شد تا تاثیر و نتیجه ی این رفتارها مشخص شود. نتایج به دست آمده تاثیر معنادار استفاده دانش آموزان از رایانامه به عنوان یک فن آوری ارتباطی را بر توانایی درک مطلب و انگیزه درونی آنها نشان داد.
۱۱.

بررسی دیدگاه های استادان رشته آموزش زبان انگلیسی ایران نسبت به پژوهش:مطالعه ترکیبی

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۶
دهه ی گذشته شاهد یک پیشرفت شگرف در حوزه ی تحقیقات آموزش عالی از جمله زبان شناسی کاربردی بوده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی مفهوم تحقیق از دیدگاه اساتید هیأت علمی رشته ی زبان شناسی کاربردی در ایران می پردازد. در این پژوهش ترکیبی متوالی، نتایج کمی از طریق پیمایش 140 عضو هیأت علمی که بصورت نمونه ای هدفمند انتخاب شده بودند، حاصل شد. سپس نتایج کیفی از طریق مصاحبه با 12 عضو هیأت علمی جهت درک عمیق تر آن ها از مفهوم تحقیق بدست آمد. براساس نتایج کمی، اساتید تحقیقاتی که شامل "طرح های تجربی" و "روش های ترکیبی" می باشند را بیشتر به عنوان تحقیق می پذیرند. همچنین دیدگاه پاسخ دهندگان پیرامون مفهوم تحقیق بیانگر ویژگی های دقیق و سخت گیرانه ی آن ها در پارادایم های کمی، کیفی، و ترکیبی می باشد. در این مطالعه، یافته های کیفی به تبیین یافته های کمی پیرامون جایگاه تحقیق از دیدگاه اساتید هیأت علمی پرداخته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵