سیاست نامه علم و فناوری

سیاست نامه علم و فناوری

سیاست نامه علم و فناوری دوره نهم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 29)

مقالات

۱.

شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک سازی حاکمیت

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
چابک سازی حاکمیت یکی از دل مشغولی های مهم و جدید جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از تحلیلگران تنها راه چابک سازی حاکمیت را کوچک سازی در قالب خصوصی سازی بخش های گوناگون آن می دانند. تجربه نشان می دهد که خصوصی سازی های بی ضابطه قدرت را، به جای آنکه به سمت مردم سوق دهد، به افراد و گروه های ویژه ای واگذار می کند که درنهایت به ایجاد الیگارشی ها و طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگو منجر می شود. امروزه، با استفاده از فناوری های اطلاعاتی نوین، روش های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده که قدرت را، به جای طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون نمونه هایی از مشارکت حداکثری مردم در اداره حاکمیت است. در این مقاله تلاش شده، با بیان تجارب دیگر کشورها و مصادیق گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی «حاکمیت باز»، راهکارهای نوینی برای افزایش مشارکت و توان مردمی در اداره حاکمیت و درنتیجه بهینه سازی آن ارائه شود.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۷
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با روش تحلیل سلسله مراتبی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تشکیل می دهد. 152 نفر از کارکنان برای شناسایی عوامل به صورت تصادفی ساده و ده نفر از خبرگان برای اولویت بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. در این پژوهش از روش دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. بر اساس روش دلفی، پرسش نامه برگرفته از مقاله آنتلوا (2010)  طی دو مرحله میان خبرگان توزیع شده که با توجه به نتایج به دست آمده 21 سؤال مربوط به پنج عامل و شانزده زیرعامل مهم شناسایی شده است. در ادامه، با روش تحلیل سلسله مراتبی، عوامل رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج، راهبرد اطلاعات، فرایندها، راهبرد کسب و کار، فناوری اطلاعات و افراد به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفته اند.
۳.

راهبردنگاری قانونی برای کودکان و نوجوانان در سیاست گذاری آموزشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱۰
آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود. فقط با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی دارند و از راه فراگیری علوم و مهارت ها، ارزش های معنوی را می یابند و به سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می شوند. هدف از مقاله حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ازجمله حق های بنیادین بشری مدنظر سیاست گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا با بهره مندی از این حق، از حیث اجتماعی بازپذیر شوند و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعه جوامع ملی و بین المللی، درمقام شهروند مؤثر باشند. حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در حوزه آموزش برای همگان شناسایی شده است، اما در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلِ اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین شده است.
۴.

فرصت های کارآفرینانه: الگوها و رویکردها، پیش فرض ها و دیدگاه ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
مفهوم فرصت را می توان یکی از محوری ترین مباحث کارآفرینی دانست. درعین حال، فرصت یکی از مجادله برانگیزترین مفاهیم در قلمرو ادبیات کارآفرینی است؛ به گونه ای که پیش فرض های حاکم بر کارکرد شناسایی فرصت های کارآفرینانه و همچنین ماهیت و ویژگی های این پدیده، مواجهه با رهیافت ها و دیدگاه های گوناگون و گاه حتی متناقض گونه است. در چنین شرایطی، راهکارها و روش های متفاوت نیز به منظور بهره برداری از آن ها در کارکردهای کارآفرینانه مطلوب است. در مقاله حاضر، ضمن اشاره به تعاریف و نقش محوری مفهوم فرصت در متون علمی حوزه مطالعاتی  پژوهشی کارآفرینی، به بررسی دیدگاه های اندیشمندان برجسته حوزه های اقتصاد و کارآفرینی در این خصوص پرداخته شده است. در رویکرد عرضه و تقاضای اقتصادی، برمبنای پیش فرض های فلسفی و چارچوب ابزار هدف، الگوهای تخصیص، کشف، و خلق سه الگوی اصلیِ کارکرد شناسایی فرصت های کارآفرینانه را تشکیل می دهند. همچنین فرصت های شومپیتری و کرزنری دو دیدگاه اصلی و متمایز پیرامون فرصت های کارآفرینانه اند که دو جریان اصلی از مطالعات و پژوهش های فرصت های کارآفرینانه را توسعه داده اند. این دو دیدگاه، در تقابل با یکدیگر، از ابعاد گوناگون مانند الگوها، رویکردها، ماهیت و الزامات فازهای بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و خلق ارزش بررسی می شوند.
۵.

تاثیر مدیریت اطلاعات بر سرعت تامین منابع در صنایع تولیدی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
مفهوم سرعت در بازار پرنوسان امروزی پس از مفاهیمی چون تولید ناب، انبوه و انعطاف پذیری و با توجه به پاسخ گو نبودن این مفاهیم شکل گرفت که در ادامه تکامل آن ها است. درواقع این مفهوم شتاب را به مفاهیم قبلی اضافه می کند. در دنیای پررقابت امروز دیگر رقابت سازمان با سازمان مطرح نیست، بلکه تأمین کنندگان اند که با یکدیگر رقابت می کنند. ادغام شتاب و رقابت با یکدیگر مفهوم سرعت در تأمین منابع را پدید می آورد. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده و تأثیر متغیر مدیریت اطلاعات بر سرعت بهینه در تأمین منابع سنجیده شده است. تحقیق حاضر با هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه خبرگی بوده و پایایی 87 درصد برآورد شده است. جامعه و نمونه آماری کارشناسان حوزه زنجیره تأمین و سیستم اطلاعات مدیریت بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. پرسشنامه در بین 25 نفر از مدیران بخش های گوناگون تأمین منابع توزیع شده و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل 5/8 صورت گرفته است که تمامی ابعاد اعتبار قاطعی داشته اند. درنهایت، برای بررسی تأثیر هم زمان متغیرها بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شده و مشخص شده که متغیر مدیریت اطلاعات بر سرعت در تأمین منابع تأثیر معنی داری ندارد. آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرها به صورت دوبه دو همبستگی مثبت و معنی داری را نشان می دهد.
۶.

ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی برای بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از روش های داده کاوی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان شرکت بیمه ای در شهر اصفهان بوده است و داده های لازم از قراردادهای بیمه گذاران بیمه عمر این شرکت، در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. بدین ترتیب داده های مربوط به 353 نفر از بیمه گذاران بیمه عمر در قالب چهارده متغیر (ویژگی های فردی و شرایط بیمه انتخابی) گردآوری شد. با استفاده از الگوریتم خوشه بندی کا - میانگین و به کمک معیار سیلوئت در نرم افزار «متلب»، مشتریان در چهار خوشه طبقه بندی شدند. تحلیل نتایج به دست آمده از رفتار مشتریان هر خوشه، مبنایی برای نام گذاری خوشه ها به نام های ترقی خواهان، محافظه کاران، زحمت کشان و طلایه داران به دست داد. همچنین به منظور تسهیل فرایند بررسی متغیرهای ورودی در هر خوشه، فقط هفت متغیر (سن، تحصیلات، شغل، نحوه پرداخت حق بیمه، تعداد استفاده کنندگان از سرمایه بیمه درصورت فوت، نرخ افزایش سرمایه فوت و پرداخت حق بیمه منظم) در تحلیل نهایی وارد شد، یعنی متغیرهایی که در خوشه هایی که در آزمون «خی» دو تفاوت معنادار بین آن ها در سطح 001 /0 وجود داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲