پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال اول زمستان 1398 شماره 1

مقالات

۱.

تأثیر سطح توانمندی مدیریت انتقال تکنولوژی در شرکت مگاموتور به روش پاندا و رامانسن

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
تحلیل و شناسایی توانمندی های تکنولوژیک بر اساس اجزاء تکنولوژی است. ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه تکنولوژی در شرکت مگاموتور از اهداف این پژوهش است. دراین پژوهش ابتدا به بیان مفهوم تکنولوژی و ارزیابی آن و سپس به معرفی مدل های ارزیابی تکنولوژی می پردازیم. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل پاندا و رامانسن که دارای 3 بعد اصلی و 9 بعد فرعی و 35 شاخص است، به تحلیل و تعیین تکنولوژی به لحاظ قابلیت ها و توانمندی ها برای اجرای اولویت های تکنولوژی پرداخته شد. با استفاده از پرسشنامه تهیه شده سطح قابلیت کلی شرکت را تعیین و بدین طریق وضعیت شرکت به لحاظ توانمندی ها و قابلیت ها مشخص می شود. در نهایت با شناسایی نقاط ضعف و شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود می توان با تقویت این نقاط و ارائه راهکار مناسب نسبت به تقویت نقاط ضعف و پر نمودن شکاف موجود اقدام نمود. نتایج این پژوهش می تواند جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های استراتژیک در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گیرد تا پیوسته شاهد تصمیماتی منطقی در جهت ارتقاء توانمندی تکنولوژی سازمان باشیم.
۲.

بررسی رابطه بین نرخ ارز قیمت طلا و قیمت نفت خام در ایران طی دوره 1393 تا 1396

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
قیمت نفت همواره به عنوان یک شاخص پیشرو برای نوسانات نرخ ارز در اقتصاد جهانی وعامل رشد اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است حرکات اخیر ارتباطات بین طلا و قیمت نفت باعث افزایش علاقه محققان به آزمودن و بررسی ارتباط بین قیمت نفت شده است و طلا به عنوان تغییرات قیمت خود دارای پیامدهای مهمی برای اقتصاد و بازارهای مالی می باشد دراین مقاله در ابتدا در قسمت اول( univariate )به کمک نرم افزار R مدل تک تک متغیرها برآورد و شکل آنها رسم شده و در قسمت دوم( Multivariate ) به کمک نرم افزار Microfit 4.1 الگوی VAR برآورد شده و آزمون علیت گرنجری انجام شده و در نهایت به تفسیر نتایج حاصله می پردازد.
۳.

بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن ، جنسیت ) و ذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
این مطالعه به بررسی این میپر دارد که آیا بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک (سن ، جنسیت ) وذخایر وام های زیان ده در سال بعد در بانک های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش نیز با توجه به برابر شیودن تعداد بانک ها نجاری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است با توجه به اینکه تعذ۱۹۳ شرکت تجاری شامل جامعه تجاری ما می باشد. قانونگذاران بانک برای بهبود روش های کنترل داخلی بانک ها در جهت به دست اوردن براوردهای عقیق از قرار گرفتن در معرشی وامهای زیانده تان بوده اند 640 (1991، 1994) گزارش می دهد که سایر وام زیان ده اغلب بر لباسی نرخ اور تاریخی حتی برای وام های بزرگه به چی ارزیابی اختلال وام های فردی تعیین می شود و ذخایر وام ژیاندم گزارش شده شامل مقدار قابل توجهی از وحایر مکملی است که به پر معرض وام زیانده قرار گرفتن مرتبط نیستند. برای این منظور ادامه های پژوهشی در بازه زمانی بعد از تعریب دستور العمل کنترل های داخلی و طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهشی بیان کر ان است که بین ضعف کنترل داخلی اسامی ( cw بانک های تجاری ذخایر و مقررات وام زیان نه وایمله معنا داری وجود دارد. ما همچنین دریافتیم که بانکها IC با اقدامات اصلاحی موفق دیگر دارای مطرح بالاتری از ذخایر وام زیانده و با مقررات در سال آینده ت ند، در حالی که بانک هایی که اصولی در هر دو سال جاری و سال بعد را می دهند به داشتن مقدار غالیل تویه بالاتری گزارش ذخایر و مقررات وام زیان ده در سال آینده ادامه می دهند.
۴.

بررسی سیستم های اطلاعاتی ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 96-95)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستم های اطلاعاتی ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش،توصیفی- همبستگی بود.جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان تعداد311 نفر بود. برای اجرای این پژوهش تعداد 175 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی-طبقه ای از جامعه آماری انتخاب شده بودند.برای بررسی مدیریت دانش از پرسشنامه قلی زاد و همکاران(1384) كه پایایی آن 0.86و برای بررسی یادگیری سازمانی از پرسشنامه واتکینز و مارسیک (2003) كه پایایی آن 0.89 استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش در سطح آمار استنباطی(آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گا م و مدلسازی معادله ساختاری)تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که: بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.نتایج حاصل ازمدلسازی معادله ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم یدادگیری سازمانی بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانش با شاخص های برازش مناسب بود بود. از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش بینی کننده های مدیریت دانش می باشند.
۵.

تخصص صنعت حسابرس، مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
تخصص صنعت حسابرس، استراتژی تمایز بین موسسات حسابرسی محسوب می شود که به موسسات حسابرسی امکان می-دهد تا خودشان را از رقبای خود در انجام تقاضای مشتریان خود متمایز سازند و موسسات حسابرسی را قادر می سازد تا در ویژگی هایی غیر از قیمت، با رقبای خود به رقابت پردازند. از اینرو این تحقیق در صدد است تخصص صنعت حسابرس، مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع را بررسی نماید. متغیر وابسته این تحقیق امتیاز گزارشگری مالی به موقع است و متغیر مستقل مدیریت سود با نقش تعدیل گری تحصص حسابرس صنعت می باشد.جامعه آماری این تحقیق شرکت بورس اوراق بهادار تهران که پس از در نظر گرفتن شرایطی تعداد 186 شرکت به عنوان کل نمونه تحقیق انتخاب شده اند. دوره تحقیق 10 سال(1385-1395) می باشد. برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته های مهم این تحقیق این است که تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیردارد.همچنین بین تخصص حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه مثبت وجود دارد اما بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود ندارد. همچنین بین تخصص حسابرس صنعت و مدیریت سود رابطه ای مشاهده نشد.
۶.

آینده پژوهی تلاش سیستماتیک در قرن 21

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
آینده پژوهی تلاش سیستماتیک برای بررسی دراز مدت آینده علم، فناوری، محیط و جامعه به منظور شناسایی پدیده های نو ظهور و حوزه های زیر بنایی تحقیقات استراتژیک است که بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را در برداشته باشد. عصر حاضر، عصر آینده پژوهی است و مدیریت آینده، یکی از راهبردهای اساسی برای اداره جامعه بشری به حساب می آید. سرعت تغییرات در دنیای امروز بیشتر از گذشته است و همه سازمان ها، دولت ها، گروه ها و مردم با پیش بینی آینده، باید خود را برای رودرویی با آن آماده کرده و چشم اندازهای ممکن، متحمل و مرجح را به کمک آینده پژوهی برای خود انتخاب نمایند. امروزه شناخت روندها و توصیف دقیق آینده و ترسیم آنچه در انتظار جوامع است، مقدمه هرگونه طراحی و برنامه ریزی به حساب می آید.آینده پژوهی به عنوان دانش شناخت و شکل دهی به آینده، امروزه جایگاه مهمی در دنیا پیدا کرده و وارد عرصه های مختلف زندگی بشر اعم از فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و... شده است. این دانش نو پدید، با اینکه ریشه در گذشته تاریخ دارد ؛ اما سامان جدیدی پیدا کرده و دارای اصول، مبانی، رویکردها و روش های خاصی شده است. شاید بتوان بزرگترین هنر آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد. رسیدن به آینده مورد نظر و ارتقای دانش آینده پژوهی، مهمترین دستاوردهای تعامل دو سویه آینده پژوهی و مدیریت دانش حوزه علوم انسانی تشخیص داده شده است. همچنین پیش بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهمترین اثرات ناشی از فرایند آینده پژوهی بر علوم انسانی قلمداد گردیده است.
۷.

بررسی الگوهای افشای اختیاری (راهبری شركتی ،فرآیندهای داخلی )در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
این پژوهش به بررسی مقایسه ای الگوهای افشای اختیاری(راهبری شركتی ،فرآیندهای داخلی) درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1394 كه به تعداد 98 شركت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج ،تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل فرضیه نموده است. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد كه بین الگوهای افشای اختیاری(راهبری شركتی ،فرآیندهای داخلی ) درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.