جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال سوم بهار 1399 شماره 9

مقالات

۱.

کاربرد تأمین مالی جمعی در موفقیت کسب وکارهای نوپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۶
تأمین مالی برای کسب وکارها یکی از مشکل ترین مسائلی است که کارآفرینان در هنگام راه انداری کسب وکار و همچنین در طول فعالیت به آن نیازمند هستند. در حوزه تأمین مالی موارد بسیاری وجود دارد که پیش روی کارآفرین جهت تأمین مالی کردن کسب وکار و پروژه های کارآفرین قرار می دهد. بهترین روشی که کارآفرین در هنگام راه اندازی کسب وکار، جهت تأمین مالی کردن، به آن نیاز دارد روش های غیر روش های تأمین مالی سنتی است؛ که مسیر را برای کارآفرین دشوار و بعضاً از وظایف مدیریتی غافل می نماید. ازاین رو، بنیان گذاران خلاق منبع مالی جدیدی به نام تأمین مالی جمعی را معرفی کرده اند. روشی که بسیار سریع که کارآفرین را به هدف تأمین مالی می رساند و با حذف فاصله جغرافیایی، هزینه موردنیاز از مردم جامعه که تعداد بی شماری وجود دارد را جمع آوری می کند. درروش تأمین مالی جمعی مالکیت کارآفرین همچنان در اختیار خود کارآفرین قرار می گیرد و درعین حال کارآفرین برای کسب وکار خود به منابع مالی دسترسی پیداکرده است. همچنین با مشارکت افراد در هنگام جمع آوری اهداف بازاریابی برای کسب وکارها مزبور محقق می شود زیرا تأمین کنندگان مالی، سفیران بالقوه محصول و خدمات هستند و در هنگام تأمین مالی کردن به صورت هم زمان باعث بازاریابی دهان به دهان و معرفی محصول و خدمت و ارتقا فروش کالای مزبور می شوند. هدف مطالعه پیش رو این است که به روش توصیفی و با مرور مطالعه برخی نمونه ها و سایر متون کاربردهای تأمین مالی جمعی را برای کسب وکارهای نوپا بررسی کند.
۲.

بررسی راه های جذب توریسم روستایی بر اساس مدل swot و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستاهای داش دیبی و شوئون شهرستان گرمی)

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۷
بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه گردشگری را یکی از ارکان اصلی توسعه ذکر می کنند که گردشگری روستایی هم جزئی از آن محسوب می شود. توسعه گردشگری روستایی امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیلات رفاهی در مناطق روستایی فراهم می کند. در این راستا ازجمله روستاهای داش دیبی و شاوون در شهرستان گرمی، منابع و پتانسیل های سنتی، فرهنگی - اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی فرصت بزرگی در توسعه گردشگری روستایی در شهرستان گرمی به شمار می رود که شناخت جاذبه و پتانسیل های گردشگری، امکانات، انتظارات گردشگران و برنامه ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. مقاله حاضر، پژوهشی به منظور تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از SWOT است که روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به دو روش اسنادی - کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است و با استفاده از این مدل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در قالب 4 جدول تدوین شد. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار محدوده روستاهای داش دیبی و شوون و مسئولان ذی ربط و گردشگران است.
۳.

فرا تحلیل و مروری نظام مند بر مطالعات کارآفرینی در بین دانش آموزان

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۲
بیکاری نوجوان و جوانان تحصیل کرده و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن در شرایط بحرانی کشور، کارآفرینی را به عنوان یک موضوع مهم مطالعاتی، موردنظر پژوهشگران رشته های مختلف قرار داده است. تجربه کشورهای موفق حاکی از آن است که نهاد آموزش وپرورش به عنوان عامل اصلی بهسازی نیروی انسانی و توسعه پایدار نقشی شگرف در زمینه کارآفرینی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تحقیقات کارآفرینی دانش آموزی در ایران است. این پژوهش برای اولین در ایران به شیوه فرا تحلیل انجام گرفت. 12 مقاله علمی – پژوهشی در زمینه کارآفرینی دانش آموزی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توزیع جغرافیایی پژوهش ها محدود بوده است و بیشتر از منظر روان شناختی موردبررسی قرارگرفته اند. پژوهش ها بیشتر جنبه نظری داشته و راهکارهای عملیاتی ارائه نداده اند. آموزش کاربردی کارآفرینی از طریق بومی سازی برنامه های کارآفرینی دانش آموزی در سطوح نگرشی، سیاستی و عملیاتی کشورهای توسعه یافته مانند فنلاند می تواند شاه کلید و راهکار کاربردی در زمینه کارآفرینی دانش آموزی باشد.