چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی بهار 1397 شماره 33

مقالات

۱.

شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۰
شناسایی رویکرد کارآمد خلق استراتژی از زمانی که موضوع برنامه ریزی استراتژیک مطرح شده است از مسایل مهم مدیریت بشمار می رود. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی در سازمانهای ایرانی است. ابتدا با بکارگیری روش آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین گروه های بورسی ، 4 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1382 تا 1392 رتبه های نخست گروه خود را بدست آورده اند شناسایی شود. سپس از میان شرکت های بخش خصوصی یا کارآفرین محور، دو شرکت موفق انتخاب شد.برای دستیابی به نتایج قابل اتکا تلاش گردید تا یک سازمان که دارای تجربه برنامه ریزی استراتژیک به صورت رسمی است، انتخاب شود. روند تحولات بررسی و مهمترین استراتژی های آنها شناسایی شد. در نهایت با استفاده از مطالعه ای پرسشنامه ای رویکردهای خلق استراتژی هر یک از شرکت ها تعیین گردید. در این مطالعه چهار رویکرد کارآفرینانه، تیم استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و تلفیقی، شناسایی و تشریح شده است.
۲.

به کارگیری رويکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۹
با توجه به اهمیت و بودجه کلان تبلیغات در دنیا، سنجش اثربخشی آن از اساسی ترین موضوعات بازاریابی بوده که می تواند از راه های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین منبع انسانی پیام در تبلیغات به عنوان رایج ترین ابزار ارتباطی کارا، بخش مهمی از هزینه های تبلیغات را به خود تخصیص داده و استفاده از آن همچنان در حال توسعه است. ما در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای، ابزارهای پرسشنامه و ردیاب چشمی،به منظور بهره مندی از مزایای هر دو رویکرد، بصورت آزمایشی، تاثیر استفاده از چهره انسانی را بر اثربخشی تبلیغات بسنجیم. پژوهش در بازه زمانی شش ماهه در مکان آزمایشگاه ردیاب چشمی پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتیانجام گردید. نتایج نشان می دهد استفاده یا عدم استفاده از چهره انسانی، بر توجه بصری مخاطبان به ویژگی های تصویری و متنی تبلیغ تاثیرگذار است، به نحوی که چهره انسانی منجر به جلب توجه بیشتر مخاطب به تبلیغ و خصوصا بخش تصویری تبلیغ می گردد. در نهایت تاثیر گذاری استفاده یا عدم استفاده از چهره بر اثربخشی تبلیغات در تعداد محدود آزمودنی با استفاده از ابزار مشاهده ای ردیاب چشمی قابل بررسی بوده و ابزار ارتباطی پرسشنامه تفاوت معناداری را گزارش نمی نماید.
۳.

تأثیر شبکه های کسب وکار بر کسب مزيت رقابتی پايدار

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۶
هدف تحقیق حاضر تحلیل تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی پایداربا توجه به متغیرهای میانجی و تعدیلگر در شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور می باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی همبستگی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به استفاده از سازه های سازنده و انعکاسی در پرسشنامه تحقیق، برای بررسی پایایی و روایی در سطح معرف و سازه روش های مختلفی استفاده شده است. تعداد نمونه آماری بر اساس روش جامعه نامحدود کوکران 364 مورد مشخص و با روش نمونه گیری چند سطحی پرسشنامه ها توزیع گردید. نتایج نشان تاثیر گذاری بالای نواوری سازمانی و شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی پایدار دارد. همچنین بررسی ارقام میانگین نشان از ضعف در شبکه های کسب و کار نسبت به دیگر متغیرهای تحقیق دارد. پیشنهاد اصلی تحقیق توجه و توسعه شبکه های مدیریتی و سازمانی این شرکت ها و همچنین برنامه ریزی در شاخصهای شکل دهنده ی بازارگرایی و نواوری سازمانی می باشد.
۴.

ارائه الگوی مفهومی تصوير قیمتی فروشگاهی در ايران

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۳
برداشت ذهنی خریداران در ارتباط با قیمت کلی فروشگاه تحت عنوان تصویر قیمتی فروشگاهی شناخته می شود. تصویر قیمتی یکی از مهمترین عوامل موثر بر قضاوت خریداران در ارتباط با فروشگاه می باشد و برتمایل به خرید و معرفی فروشگاه موثر می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مدل مفهومی تصویر قیمتی فروشگاهی در ایران می باشد. بدین منظور ضمن استفاده از نتایج تحلیل فراترکیب پژوهش قبلی نویسندگان، به منظور شناسایی عوامل موقعیتی و بومی از تحلیل تم استفاده شد. خروجی تحلیل تم شامل 21 کد و 9 تم جدید بود. پس از شناسایی عوامل اثرگذار موقعیتی و بومی و تلفیق این نتایج با نتایج تحلیل فراترکیب، در نهایت مدل اولیه پژوهش در سطح مقوله ها و با گسترش در سطح تم ها ترسیم شد. به منظور تائید مدل پژوهش و اطمینان از برازش و پایداری مدل، تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته با 41 گویه مطابق با تعداد تم های نهایی تدوین و اطلاعات مربوط به 300 نفر از خریداران فروشگاههای خرده فروشی بزرگ و زنجیره ای شهر شیراز جمع آوری و تحلیل شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل نهایی پژوهش را مورد تائید قرار داد.
۵.

تأثیر قیمت گذاری مرجع بیرونی بر فرآيند تصمیم گیری خريدار در مراکز تجاری

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۹
هدف پژوهش بررسی اثر قیمت مرجع بیرونی بر تمایل به خرید، ارزش درک شده از معامله، شک و تردید نسبت به معامله و نگرش نسبت به معامله در شرایطی که طبقه محصول، عامل جنسیت، محدودیت زمانی خرید تاثیر تعدیل کنندگی ایجاد می کنند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، آزمایشی از نوع طرح های عاملی 2*2*2 است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان یکی دانشگاه های ایران است، و برای جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بسته و به صورت حضوری صورت گرفت. روش تحلیل داده از طریق تحلیل واریانس دو سویه با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 18 انجام شده است. نتایج نشان داد، قیمت های مرجع غیرقابل باور در زمانی که محدودیت زمانی وجود داشته باشد، صرف نظر از نوع محصول و جنسیت پاسخگو، بر ابعاد تصمیم گیری تاثیر بیشتری می گذارد. استفاده از استراتژی های قیمت گذاری رفتاری متناسب با ویژگی های افراد و همچنین متناسب با نوع محصول از لحاظ کارکردگرا و لذت گرا برحسب محدودیت زمانی ایجاد شده در فرآیند تصمیم گیری می تواند متغیر باشد. این مطالعه برای اولین بار در کشور ایران باتوجه به تورم بالای 10% انجام شده است.
۶.

طراحی الگوی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رويکرد رفتاری مديران در ايران

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۲
هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی صادرات شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران می باشد. برای آزمون الگوی مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کیفی و کمّی بهره گرفته شد. به طوری که در رویکرد کیفی از روش دلفی توسط گروه خبره با ترکیبی از کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشگاهی و در رویکرد کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان منتخب استانی کشور که در سال 1395 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب 3 گروه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و محصولات با فناوری بالا برگزیده شده اند. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای از مدیران صادرات شرکت های فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که رویکرد مدیریت بین الملل باعث تقویت رفتارهای کارآفرینی مدیران (کنش گرایی و ریسک پذیری) می گردد. در نتیجه شرکت های کوچک و متوسط با وجود بهره مندی از مدیرانی با ویژگی های کارآفرینی قادر به افزایش صادرات می گردند.
۷.

موانع اجرای موفق خوشه صنعتی با رويکرد پديدارنگاری

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۲
مطابق با ادبیات موضوع، فرایند توسعه و بهبود خوشه های صنعتی وابسته به مطالعات شناختی کامل پیش از پیاده سازی خوشه است که منجر به شناسایی و رفع مشکلات و تسهیل محدودیت هایی که مانع از تحقق بهره وری در خوشه می گردد، می شود. این مطالعه، یک تحقیق میدانی را با استفاده از رویکرد پدیدارنگاری برای شناسایی موانع و محدودیت های خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان انجام می دهد. خوشه تحت مطالعه شامل تعداد بسیاری شرکت های خصوصی و دولتی درگیر در این حوزه می باشد که تحت عنوان ذینفعان شناخته می شوند و بیش از 6000 نیروی کار و بافنده را دربر میگیرد. تجزیه و تحلیل پدیدارنگاری به دو سطح طبقه توصیفی منتج شد که نشان می دهد که از نظر ذینفعان، مشکلات ساختاری و رفتاری اجتماعی در سطح خوشه، فعالیت های خوشه را برای تحقق دستاوردهای مناسب دچار مشکل ساخته است. ضمن اینکه محدودیت هایی زمینه ای در سطح استان نیز در پیاده سازی موفق خوشه، زمینه دشواری هایی را به طور کلی بر صنعت مربوطه در استان و همچنین خوشه باعث گردیده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵