مدیریت برند

مدیریت برند

مدیریت برند سال پنجم زمستان 1397 شماره 16

مقالات

۱.

رتبه بندی و تبیین نقش صنایع ملی از حیث اهمیت در ارتقاء برند ملت ایران

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه با پدیده ای مواجه هستیم به نام «برند ملت»که بخش صنعت یکی از بخش های مهم و تأثیرگذار بر آن است. کیفیت و ویژگی های منحصربه فرد محصولات و کالاهای صادراتی یک کشور، افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در ایران نیز هرچند بخش صنعت مشکلات و چالش های فراوانی دارد، ولی این مسئله هیچ گاه از اهمیت و نقش آن در برندسازی ملت ایران نخواهد کاست. بر این اساس در این پژوهش جایگاه و نقش بخش صنعت در برندسازی ملت ایران بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع برندسازی ملت است و از دو روش ویکور و مدل سازی ساختاری تفسیری برای رتبه بندی و مدل سازی استفاده شده است. یافته های پژوهش در مرحله رتبه بندی نشان می دهد صنعت گردشگری بیشترین اهمیت را در برندسازی ملت ایران دارد. صنعت محصولات پزشکی دارویی در رتبه دوم، دو صنعت محصولات خوراکی و نوشیدنی و معادن و کانی ها در رتبه سوم، دو صنعت خودروسازی و نفت، گاز و پتروشیمی در رتبه چهارم و دو صنعت محصولات برقی الکتریکی و صنعت نساجی و پوشاک در رتبه پنجم قرارگرفته اند. در مرحله تبیین روابط نیز مؤلفه «بهره وری در تولید» در پایین ترین سطح یعنی سطح پنجم عمل می کند. در سطح بالاتر مؤلفه های «تولید محصولات باکیفیت» و «تولید محصولات نوآورانه» و در سطح سوم «تولید محصولات رقابتی» و «رعایت مسائل زیست محیطی» قرارگرفته اند. دو مؤلفه «برندهای ملی» و «صادرات برند شده» نیز در سطح دوم قرار دارند و به عنوان نقطه تماس بخش صنعت با تصویر ملت (سطح یکم)، عمل می کنند.
۲.

طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۴
ایجاد مشغولیت مشتری با برند می تواند موجب تقویت وفاداری و افزایش درآمدهای برند شود. ازاین رو شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت مشتری با برند ضروری است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد با طرح پدیدار شونده به طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند پرداخته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، انتخابی و نظری استفاده شد.همچنین، یافته های کیفی با نرم افزار مکس کیودا تحلیل و نهایتاً مدل پارادایمی مشغولیت مشتری با برند تبیین شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای ایجاد و تقویت مشغولیت مشتری با برند باید 5 عامل را مدنظر قرار داد که عبارت اند از: «قابلیت های رسانه اجتماعی»، «قابلیت های رسانه سنتی»، «قابلیت های تلفیق رسانه های اجتماعی و سنتی»، «درگیری مشتری با برند» و «مشارکت مشتری با برند». همچنین پیامدهای مشغولیت مشتری با برند شامل رضایت، اعتماد، تعهد، وفاداری و دل بستگی نسبت به برند است که برندها و مدیران شرکت ها می توانند با تکیه بر محرک ها به تقویت مشغولیت و پیامدهای آن بپردازند و از منافع آن بهره مند گردند.
۳.

شناسایی و ارزشیابی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۳
اهمیت علامت تجاری و تأثیر آن در فروش به طور فزاینده ای در حال گسترش است. بازسازی علامت تجاری در زمره استراتژی های پیچیده بازاریابی بوده و درصورتی که با مطالعات فراگیر همراه نباشد می تواند به شکل جدی به ارزش ویژه علامت تجاری صدمه بزند. پژوهش حاضر جهت طراحی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت به روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. مصاحبه ها بر اساس پروتکل با شش سؤال، پس از بررسی و در قالب مفاهیم مرتبط کدگذاری شدند. در مرحله بعد مقولات اولیه در سطحی با انتزاع بالاتر دسته بندی و درنهایت اشتراک میان مقولات اولیه باعث ایجاد مقوله های اصلی گردید. مصاحبه ها با اشباع نظری به اتمام رسید. نتایج مطابق مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد «جایگاه یابی در بازار، ارزیابی علامت تجاری جدید و هویت یابی جدید» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علّی «آمادگی برای تغییر علامت تجاری و حمایت سازمانی» و از طریق راهبردهای «ایجاد چشم انداز و سیاست های محیط کلان و تبلیغات اثربخش» با در نظر گرفتن «اختصاص منابع جهت بازسازی و ایجاد ارزش ویژه علامت تجاری» منجر به تحقق پیامدهای ایجاد برند جدید، رشد و توسعه شرکت و افزایش سوددهی می گردد.
۴.

تأثیر اثربخشی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۰
امروزه بدون شک، انواع مختلف تبلیغات مصرف کنندگان را مورد احاطه قرار داده اند. شرکت ها برای موفقیت و نفوذ در ذهن مخاطبان هدف خود به روش های گوناگونی متوسل شده اند. تائید محصولات و خدمات توسط افراد مشهور که برای جامعه شناخته شده اند، یکی از روش های اثربخش و پرهزینه است که شرکت ها برای بهتر شناخته شدن و بهتر به خاطر آوردن برندهای محصولات خود از گذشته تاکنون مورداستفاده قرار داده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر اثربخشی تأییدکننده ی مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ می باشد. در این پژوهش هفت بعد اثربخشی تائید کنندگان مشهور ازجمله، تخصص، جذابیت، محبوبیت، آشنایی، تناسب (تجانس)، شباهت و صداقت (اعتماد) به عنوان متغیر مستقل و تأثیر آن بر تصویر برندبه عنوان متغیر وابسته بررسی شد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها روش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان محصولات بهداشتی (شامپو) برند کلییر در ایران بوده و از این جامعه نامحدود 385 نفر نمونه به صورت آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه می باشد. روایی ابزار پژوهش از طریق روش روایی محتوای صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تائید شد. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس (حداقل مربعات جزئی)، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های اثربخشی تائید کننده ی مشهور نظیر جذابیت، محبوبیت و شباهت بر تصویر نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارند، امّا برخی از ویژگی های اثربخشی تائید کننده ی مشهور نظیر تخصص، صداقت، آشنایی و تناسب بر تصویر نام تجاری تأثیر مثبت داشته ولی این تأثیر در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نمی باشد.
۵.

طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی (محصولات موردمطالعه: کفش ورزشی، عطر و ادکلن، عینک آفتابی و قطعات یدکی خودرو)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۳
با توجه به این که قوانین و مقررات محکم و مدونی در زمینه مبارزه با تولید و عرضه محصولات تقلبی وجود ندارد، تقریباً می توان ادعا کرد که جلوگیری و مبارزه با تولید و عرضه محصولات تقلبی در ایران کاری بسیار دشوار است. تنها راهی که برای مبارزه با محصولات تقلبی باقی می ماند، جلوگیری از مصرف محصولات تقلبی توسط مشتریان این محصولات است. بر این اساس در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات تقلبی پرداخته می شود. روش پژوهش حاضر از نوع توسعه ای است. در پژوهش از روش کیفی جهت توسعه مدل مفهومی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش را 15 نفر از مصرف کنندگان پرمصرف چهار گروه کالاهای تقلبی تشکیل می دهند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از تحلیل تم و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش منتج به ارائه مدل مفهومی پژوهش شد. در مدل مفهومی متغیرهای ویژگی های فردی، ویژگی های مبتنی بر محصول، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و شرایط و حالات خرید به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر های نگرش و تمایل به خرید محصول تقلبی به عنوان متغیر میانجی، متغیر تداوم خرید محصول تقلبی به عنوان متغیر وابسته و متغیر ادراک نسبت به کالای تقلبی نقش متغیر تعدیل گر را ایفا می کنند.
۶.

الگوهای ذهنی خریداران لوازم آشپزخانه خارجی با استفاده از روش کیو

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۶
رشد اخیر جهانی شدن و گسترش تجارت بین المللی موجب شده بسیاری از شرکت ها فرصت هایی را برای توزیع محصولات خود در سراسر جهان کشف کنند. در حال حاضر، بررسی آنچه قصد مصرف کنندگان برای خرید محصولات خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد به عنوان موضوعی بااهمیت در بازار جهانی مطرح است. در همین راستا هدف این پژوهش شناسایی الگوهای ذهنی (ذهنیت های مختلف) و عقاید خریداران لوازم آشپزخانه خارجی با استفاده از روش کیو است. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی به شمار می رود که به صورت آمیخته- اکتشافی است. مشارکت کنندگان این پژوهش که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، 25 نفر از زنان متأهل دارای حداقل مدرک لیسانس شهر بجنورد هستند. سپس دیدگاه های آنان با استفاده از تحلیل عاملی کیو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که می توان چهار الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد خرید لوازم آشپزخانه خارجی شناسایی کرد که درمجموع 71 درصد از واریانس کل دیدگاه ها را تبیین می کند. چهار الگوی ذهنی مبتنی بر کیفیت، ذهنیت مبتنی بر برند، ذهنیت مبتنی بر کارکرد و ذهنیت مبتنی بر نژادگرایی از تفسیر نتایج حاصل شد و اهمیت و اولویت بندی عوامل شناسایی شده بر اساس الگوهای ذهنی صورت گرفت و درنهایت راهکارهایی برای استفاده از این عوامل پیشنهاد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰