جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال دوم زمستان 1398 شماره 8

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین در بین مربیان ورزشی زن استان مرکزی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین در مربیان ورزشی زن استان مرکزی بود. این تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی بوده و در حیطه تحقیقات توصیفی از نوع تحقیق همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه ی مربیان ورزشی زن استان مرکزی است که تعداد آن ها 250 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. تعداد نمونه بر اساس جدول 148 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریاشرینگ (1986) که دارای 33 سؤال و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و شامل ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی، خود انگیزشی، همدلی و مهارت های اجتماعی است و پرسشنامه چندعاملی رهبری باس و آولیو (2000) که سبک رهبری تحول آفرین، تبادلی و اجتنابی را اندازه گیری می کند و شامل 45 سؤال که به ارزیابی شاخص های رهبری تحول آفرین، تبادلی و اجتنابی می پردازد، نیز استفاده می شود. روایی این پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص تائید شد و پایایی آن ها ا آلفای کرونباخ به ترتیب 0.80 و 0.85 مورد تائید قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون پیرسون و با نرم افزار SPSS تحلیل شد.
۲.

ارائه مدلی جهت بازاریابی استراتژیک و هدفمند آژانس های مسافرتی صنعت هتلداری ایران (مورد مطالعاتی هتل های 5 ستاره تهران)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۴
بخش بندی بازار جهت برآورده شدن نیازهای انسان بسیار حائز اهمیت است. مقاصد گردشگری نیز از این امر مستثنی نبوده و هتل ها که از عناصر مهم هر مقصد گردشگری هستند، نیز باید استراتژی بازاریابی خود را مورد بازبینی قرار دهند که این کار مستلزم توجه به آژانس های مسافرتی است که جهت جذب گردشگران برای هتل ها نقش مهمی را ایفا می نمایند. چراکه وظیفه این آژانس ها است که بر اساس نیاز هر گردشگر، محصول خدماتی را معرفی کرده و وی را ترغیب به استفاده از خدمات هتل نماید. هدف اصلی این مقاله خوشه بندی آژانس های مسافرتی در صنعت هتلداری ایران با تأکید بر هتل های 5 ستاره تهران است. این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. کلیه آژانس های مسافرتی که با هتل های 5 ستاره تهران همکاری می کنند؛ جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از شبکه های عصبی فرا ابتکاری که یکی از روش های خوشه بندی است؛ استفاده شد. بازه زمانی موردمطالعه 15 دی 1394 لغایت 15 تیر 1398 است. همچنین جهت مقایسه نتایج این روش، با سایر روش های خوشه بندی از الگوریتم میانگین K و روش RFM نیز استفاده شد. نتایج حاصل از خوشه بندی داده ها با سه روش مورد ارزیابی فوق، مقایسه شدند و درنهایت روش شبکه های عصبی به دلیل داشتن ضریب همبستگی بالاتر کوفنتیک و واریانس کمتر به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. در این حالت تعداد 25 آژانس مسافرتی فعال در بازه زمانی موردبررسی به چهار دسته خوشه بندی شدند و درنهایت پیشنهاد های لازم در خصوص هر یک از خوشه ها نیز ارائه شد.
۳.

جایگاه جمع سپاری در طراحی و توسعه محصول جدید

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۱
جمع سپاری را می توان یک الگوی کسب وکار مبتنی بر وب دانست. که در سال های اخیر از سوی سازمان ها بسیار موردتوجه قرارگرفته است. که به واسطه یک فراخوان عمومی، از تعداد زیادی از افراد فعال در بستر وب برای کسب راه حل های نوآورانه کمک گرفت اﻣﺮوزه سازمان ها به طور ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای جمع سپاری را ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻂ و ارزان قیمت ﺑﻪ ﮐﺎر می گیرند. ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ جمع سپاری ﺑﺎﯾﺪ استراتژی هایی ﺟﺬب، ﺣﻔﻆ، ﻧﮕﻬﺪاری و اﻓﺰاﯾﺶ وﻓﺎداری جمع کاران اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد. تا بتوان از جمع کاران برای حل مسائل کمک گرفت. جمع سپاری را می توان در مدت زمانی کوتاه، با هزینه ای پایین و جلب توجه (جمعیت) به مسئله طراحی و توسعه محصول جدید را از طریق پیشنهادات و راه حل های مسائل به دست آورد و آن ها را باهدف ارائه محصولی باکیفیت تر به کاربست. که در درک ارزش مورد انتظار مصرف کنندگان و اطمینان از تناسب محصول تولیدشده با نیاز آن بسیار موفق است در جمع سپاری مشارکت افراد و کاربران متخصص و خارج از سازمان برای طراحی محصول بیشتر می شود و باعث اطلاع از سلیقه مشتری و درنتیجه باعث تطابق باسلیقه مشتری و فروش بیشتر محصول می شود. وجود جمع سپاری برای طراحی و توسعه محصول باعث ایجاد مزیت رقابتی و رسیدن سازمان به اهداف استراتژیکی در بازار می شود. هدف مطالعه حاضر این است که به روش توصیفی و بامطالعه برخی نمونه ها، گزارش ها و سایر متون امکان به کارگیری جمع سپاری در طراحی و توسعه محصول را بررسی کند.
۴.

طراحی الگوی توانمندسازی شغلی منابع انسانی ورزش بر اساس رویکرد فراترکیب

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۹
هدف این تحقیق، طراحی و تدوین الگوی توانمندسازی شغلی منابع انسانی ورزش کشور است. پژوهش های ترکیبی توجه روزافزونی را در مطالعات امروزی به دست آورده است. در این راستا، فراترکیب پژوهشی است که خود به ارزشیابی پژوهش های دیگر می پردازد. استفاده از روش متاترکیب همانند متاتحلیل برای یکپارچه سازی چندین مطالعه به منظور ایجاد یافته های جامع و تفسیری به کار می رود و در مواردی رویکرد فراترکیب به تبیین و ایجاد مفهوم جدیدی منجر می شود. بنا بر مراحل فراترکیب، نخستین گام فراترکیب، تنظیم سؤالات پژوهش بود. در مرحله بعد، به مطالعه نظام مند متون خارجی پرداخته شد. پژوهش حاضر ازنظر ارائه مدل در توانمندسازی منابع انسانی ورزش کشور منحصربه فرد است. پس از انجام تحقیق و ارائه الگوی بومی متناسب با سازمان های ورزشی کشور و ارائه مطالب کامل و جامع در رابطه با توانمندسازی کارکنان به مدیران سازمان های ورزشی و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص توانمندسازی کارکنان به آن ها امید است با بکار گیری این موارد توسط ایشان فواید بسیار توانمندی کارکنان که در زیر به آن ها اشاره می کنیم در سازمان های ورزشی و در تمام امور ورزشی کشور جاری و ساری گردد.
۵.

بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی نوین اردبیل)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
امروزه به صرفه ترین تبلیغات برای کسب و کار های کوچک استفاده از تکنیک های بازاریابی الکترونیک هست. که یکی از آنها تلفن همراه است، بازاریابی از طریق تلفن همراه فرصت های زیادی رادر زمینه تبلیغات تجاری و تداوم ارتباط با مشتریان برای شرکت های مختلف به وجود آورده و ارتباطات بازاریابی را فراتر از شیوه های سنتی گسترش داده است؛ لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است، جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان موسسه آموزش عالی نوین می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 108 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه انجام گرفت و روایی آن بر اساس روش های سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی نیز با بکارگیری روش آلفای کرونباخ بررسی گردید. تخمین مدل مفهومی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.8 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تبلیغات از طریق تلفن همراه تاثیر معناداری بر جذب مشتری دارد. همچنین رابطه مثبت و معنادار نفوذ اجتماعی بر اعتماد و در معرض آگهی قرار گرفتن مورد تایید قرار گرفت و نهایتا رابطه معنادار بین انتظار عملکرد و در معرض آگهی قرار گرفتن تایید شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت جذب دانشجو از طریق تبلیغات از طریق تلفن همراه ارائه گردید.