جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال دوم پاییز 1398 شماره 7

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی اصول مدیریت در قران و ادب فارسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۴۰
قران به عنوان کتاب آسمانی از همان ابتدا شیوه زندگی انسان ها را موردبحث قرار داده و شیوه های صحیح زندگی و مدیریت را با نگاهی خدا طلبانه به تصویر می کشد. واضح است بخش قابل توجهی از آثار ادب فارسی را مطالب مربوط به جامعه شناسی، مردم شناسی و نقد شیوه های حکومتی تشکیل داده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی اصول مدیریت در قران و ادب فارسی پرداخته است، این پژوهش میان رشته ای است. روش پژوهش توصیفی –تحلیلی با رویکرد تطبیقی و روش جمع آوری داده ها، روش کتابخانه ای، اسنادی بوده است و برای به دست آوردن نتایج پژوهش اسناد مرتبط مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در قران و متون فارسی اشارات فراوانی به اصول مدیریت شده است اصولی که اندیشمندان غربی تازه به آن دست یافته اند درحالی که در قران و در نوشته های اندیشمندان، ادبا و شاعران ایرانی از قرن ها پیش به آن اشاره شده است.
۲.

رابطه بین هوش فرهنگی و مدیریت بازاریابی در فروش محصولات و خدمات شرکت های شهرک صنعتی شیراز

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و مدیریت بازاریابی در فروش محصولات، خدمات شرکت های شهرک صنعتی شیراز می باشد محصول یا خدمتی که در یک شرکت طراحی و تولید می شود، شاید در 10 سال کشور دیگر تولید شود و در بیش ازحد کشور به فروش برسد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است و ازآنجایی که محقق به دنبال بررسی رابطه بین دو مؤلفه است این پژوهش از نوع تحقیق های همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و انتخاب 40 مدیر که نسبت به بقیه با برند معروف تر بودند به عنوان جامعه و بر اساس جدول مورگان 36 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین 36 مدیر شرکت های شهرک صنعتی شیراز دریافتیم که هوش فرهنگی و ابعاد چهارگانه آن با مدیریت بازاریابی درفروش محصولات و خدمات این مجموعه به ترتیب با ضریب پیرسون قابل قبول و نرم افزار SPSS، 850/0، 732/0، 683/0، 841/0، 890/0 رابطه معناداری دارند.
۳.

ارزیابی عملکرد مدارس دخترانه تیزهوشان ناحیه دو شیراز؛ با رویکرد کارت امتیاز متوازن (BSC)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۲
ارزیابی عملکرد، سیستم مدیریتی رسمی است که باهدف ارزیابی کیفیت عملکرد افراد در سازمان طراحی می شود. در دیدگاه سنتی، مهم ترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد است درحالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکزشده است. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت، در تعیین و پیاده سازی استراتژی ها نیز نقش برجسته ای را ایفا می کند. در این راستا به نظر می رسد با توجه به پیشینه های ارزیابی عملکرد و تحقیقات دیگر محققان، کارت امتیازی متوازن الگویی مناسب است. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد مدارس دخترانه تیزهوشان ناحیه دو شیراز؛ با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC) ) است. روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است و در زمره تحقیقات موردی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل کل دانش آموزان مدارس تیزهوشان نوبت اول ناحیه دو شیراز است و حجم جامعه آماری را که دانش آموزان تشکیل می دهد 150 نفر است. نمونه گیری احتمالی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری پرسشنامه بوده است. تحلیل یافته ها با استفاده از همبستگی رگرسیون در نرم افزار spss آزمون شدند. نتایج نشان داد که ارزیابی عملکرد مدارس تیزهوشان با ابعاد چهارگانه (مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری) کارت امتیازی متوازن ارتباط معناداری دارند.
۴.

سیاست های داخلی سازی قطعات خودرویی (تجربیات داخلی سازی در شرکت سایپا سیتروئن)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از مهم ترین استراتژی هایی که در شرایط تحریم می تواند به صنایع خودرویی و وابسته ما به خارج از کشور کمک کند، داخلی سازی قطعات خودرو است. این امکان وجود دارد که نهضت ساخت داخل، تأثیر زیادی در کاهش قیمت خودرو نداشته باشد؛ در صورتی داخلی سازی قطعات در کاهش قابل توجه قیمت خودرو مؤثر است که شاهد تسهیل در واردات نهاده ها و مواد اولیه باشیم و همچنین قیمت تمام شده این اقلام کاهش پیدا کند. با افزایش داخلی سازی شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و هزینه ای برای خرید دانش فنی پرداخت نمی کنیم و درنتیجه قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به تجربه جدید دو گروه بزرگ صنعت خودروسازی کشور (سایپا و ایران خودرو) در مقوله داخلی سازی و رشد و گسترش این برنامه طی مهروموم های آینده؛ قطعاً جلوگیری از روش های اشتباه و انجام رفتارهای سعی و خطا گونه و پیشبرد بهینه امورات و استفاده حداکثری از زمان در اختیار در این طرح در کنار رسالت انتخاب بهترین تأمین کننده یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران پروژه داخلی سازی است. لذا در این مقاله پژوهشی با تکیه بر تحقیق توصیفی تحلیل و با تکیه بر گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و تجربی، بر آن شده ایم که گزیده ای از تحلیل های علمی خود را در این زمینه که تاثیرمستقیم بر عملکرد مثبت گروه های داخلی سازی خواهند داشت در اختیار خوانندگان قرار دهیم.