علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال چهاردهم بهار 1397 شماره 43

مقالات

۱.

بررسی عملیات جمع سپاری و کارکردهای دفاعی آن: ارائه یک رویکرد کاربردی

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۶
ایده های نوآورانه و ارزشمندی در دنیای پیرامون ما وجود دارند که غالباً در هیاهوی روزمره زندگی و به دلایلی چون عدم انتقال از کانال صحیح و یا عدم بررسی توسط سازمان ذیربط به نتیجه نرسیده و از بین می روند. از سوی دیگر، روند رو به افزایش مشارکت و بکارگیری مشتریان از سوی بنگاه ها نشان می دهد که بنگاه ها گزینه های سازمانی جدیدی را برای افزایش نوآوری و مزیت رقابتی خود به کار گرفته اند. یک راه حل بسیار کارآمد و اثربخش در این راستا، به کارگیری استراتژی جمع سپاری در جهت بهره برداری از ایده های مردمی در حل مسائل مختلف (و پیچیده) می باشد. بر این اساس، در پژوهش پیش رو، مطالعه جامعی در حوزه شناخت عملیات نوین جمع سپاری و ابعاد مختلف آن صورت گرفته است. در این راستا، ضمن کسب آگاهی از کاربردهای عملیاتی جمع سپاری در حوزه های مختلف، از عملیات فرابارانداز در ساختار شبکه جمع سپاری و به منظور تسهیل فرآیندهای پالایش، طبقه بندی اطلاعات و هم چنین پوشش ضعف های نرم افزاری و سخت افزاری موجود استفاده گردیده است. نهایتاً، مزایا و کارکردهای عملیات جمع سپاری – در قالب ساختار شبکه ارائه شده برای آن– در عملیات و صنایع دفاعی کشور مورد بحث قرار گرفته است.
۲.

پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی در عملیات ناهمتراز

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
برای مقابله با تهدیدات سرزمینی در مناطق مختلف کشور پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی اجرای پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی نزاجا در عملیات ناهمتراز می باشد. این مقاله کاربردی و روش اجرای آن توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته نگاشته شده و تلاش دارد پوشش و فریب تاکتیکی گردان های توپخانه صحرائی در عملیات ناهمتراز را مشروحاً بیان نماید. جامعه آماری این تحقیق شامل 110 نفر از فرماندهان، جانشینان و معاونین اداری قرارگاه های منطقه ای نزاجا و گروه های توپخانه و همچنین کارشناسان عملیات و آموزش آجا و نزاجا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای 23 گویه ای، دارای دو مولفه پوشش و فریب تاکتیکی می باشد. تجزیه و تحلیل کمی داده ها از تحلیل کمی (آزمون کای دو) استفاده شده است. در سطح معنی داری 05/0 صحت فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سازمانی در حد یک گروه عملیات دود جهت گردان های توپخانه صحرایی می تواند تاْثیرگذار باشد و استفاده از ماکت جنگ افزارهای توپخانه باعث نمایش تعداد یگان های بیشتر توپخانه شده و دشمن را وادار به گسترش بیش از حد خواهد نمود.
۳.

تاثیر شایستگی های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی استان مرکزی)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۹
رهبری و رفتار شهروندی سازمانی نقشی حیاتی در ایجاد مدیریت کارآمد دارند و ویژگی های رهبری مدیران، تأثیر مستقیم و بسیار مهمی بر رفتار کارکنان دارند. براین اساس هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شایستگی های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان نیروی انتظامی در استان مرکزی تشکیل می دهد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه گیری انجام نشد و تمامی افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش شایستگی های رهبری از پرسشنامه تدوین شده توسط بوش و کاردونا (2010) و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه لی و آلن (2002) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب مسیر 814/. تأثیر دارد.
۴.

شناسایی عوامل موثر بر طراحی فرایندهای مدیریتی مرکز عملیات امنیت

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
با نگرش به اینکه روش ها و فناوری های مورداستفاده در حمله به زیرساخت های داده ای به ویژه شبکه های رایانه ای، روز بروز پیچیده تر می شوند، طراحی و پیاده سازی یک مرکز عملیات امنیت کارا، می تواند تا حد قابل قبولی، آسودگی خاطر را برای فرماندهان و مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات که از این شبکه ها استفاده می کنند، در حوزه امنیت به ارمغان آورد. پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر طراحی فرایندهای مدیریتی مرکز عملیات امنیت، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که « میزان تأثیر عوامل مؤثر بر فرایندهای مدیریتی مرکز عملیات امنیت چگونه است؟» به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند مصاحبه، پرسش نامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده به عمل آمده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها در بخش اسنادی روش تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی بوده و با کمک تحلیل محتوی انجام شده است و برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه هایی که در بین 65 نفر از جامعه آماری توزیع گردیده بود، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس تحلیل های آماری لازم صورت گرفته و اطلاعات به دست آمده از جامعه نمونه به تعداد 150 نفر جامعه آماری تعمیم داده شده است؛ و درنهایت به صورت آمیخته تحلیل گردیده است. طبق نتایج پژوهش، مدیریت پروژه، مدیریت دانش و تداوم فعالیت در بین عوامل مؤثر در طراحی فرایندهای مدیریتی مرکز عملیات امنیت، از اهمیت زیادی برخوردارند. محقق بر اساس نتایج و یافته های تحقیق، پیشنهاد های خود را در دو دسته پیشنهاد های اجرایی و تحقیقی ارائه نموده است.
۵.

چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۰
نظر به این که در جنگ های ترکیبی، ارتش های دنیا به دنبال تغییر روند مأموریت آمادرسانی وسایل پرنده خود می باشند، بنابراین لزوم تغییر در نحوه این مأموریت برای بالگردهای فعلی هوانیروز امری اجتناب ناپذیر می باشد. براین اساس هدف از انجام این پژوهش تبیین چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرا در جنگ ترکیبی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق مشتمل بر کلیه اسناد و مدارک معتبر و دست اول در کتابخانه تخصصی دافوس آجا، ستاد هوانیروز، ستاد آجا و دانشگاه عالی دفاع ملی بوده است. جامعه آماری تحقیق به علت در دسترس نبودن تمامی کارکنان هوانیروز، کارکنان مهندس نگهداری و خلبانان در ستاد هوانیروز و پایگاه های عمده هوانیروز که همگی از تجربیات فراوان و ارزنده ای پیرامون موضوع پژوهش برخوردار هستند، با احتساب ضریبی150 نفر می باشند. حجم جامعه نمونه با استفاده از محاسبات کوکران تعداد 78 نفر به دست آمد. برای انجام این پژوهش، جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسش نامه خود ساخته صورت گرفته است؛ پایایی سئوالات پرسش نامه با استفاده از روش تنصیف (دو نیمه کردن)، 89 درصد محاسبه گردید. در پایان تحقیق انجام شده، پیشنهادهای کاربردی و اجرایی پژوهش گران جهت پشتیبانی کارآمد و مؤثر از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی تبیین و تشریح گردیده است.
۶.

انتخاب تأمین کننده صنایع هفتم تیر اصفهان با استفاده از برنامه ریزی خطی و تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و الگوریتم ژنتیک

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
ارزیابی و انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت زنجیره تأمین نظامی به شمار می رود. اقدامات یک سازمان نظامی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا، نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد آن سازمان دارد. این موضوع، زمانی که کالاهای مختلف برای خرید وجود داشته باشد و همچنین محدودیت هایی مانند میزان تقاضای هر محصول، توان تأمین کنندگان در تحویل کالا، زمان تحویل، کیفیت محصولات و قیمت وجود داشته باشد پیچیده تر می شود. در این مقاله، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده و تأمین کالاها، از روش تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی انتخاب با رویکرد حل الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. این روش در سه مرحله به حل مسئله می پردازد. در مرحله اول با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا محاسبه می شود. در مرحله دوم، امتیاز هر شرکت در هر معیار و هر کالا محاسبه می شود. از خروجی های مرحله اول و دوم به عنوان ورودی در مدل تخصیص استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیری که از هرکدام باید فراهم کنند تعیین شوند. جهت اجرای مدل، این روش در صنایع هفتم تیر اصفهان پیاده سازی شده است و نتایج عددی برای انتخاب بهترین تأمین کننده از میان 3 شرکت، برای خرید 3 محصول و با داشتن 4 معیار بررسی شده است. نتایج نشان داد، استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، قادر است مسئله برنامه ریزی خطی مختلط انتخاب تأمین کننده را بخوبی حل نماید.  
۷.

عملکرد توپخانه صحرایی نزاجا در هشت سال دفاع مقدس

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۸
نقش مهم و حیاتی توپخانه در پیروزی جنگ های مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست به طوری که فرماندهان یگان های عمل کننده توانایی خود را برای انجام مأموریت با توجه به عامل اصلی توان رزمی و قدرت آتش موردسنجش قرار می دهند. این قدرت آتش در میدان نبرد به وسیله توپخانه صحرایی به دست می آید. هدف این پژوهش تبیین چگونگی عملکرد توپخانه صحرایی نزاجا در هشت سال دفاع مقدس می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن تاریخی با رویکرد تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و تلاش دارد عملکرد توپخانه صحرایی نزاجا در هشت سال دفاع مقدس مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 14 نفر از کارکنان رسته توپخانه صحرایی نزاجا که از افراد شاخص و برجسته حال حاضر بوده و در عملیات های مختلف هشت سال دفاع مقدس حضورداشته می باشد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با صاحب نظران و مطالعه منابع موجود صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در بیشتر عملیات ها نقش توپخانه ارتش یک نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز بود و یگان های توپخانه صحرایی نزاجا مأموریت خود را در هشت سال دفاع مقدس در پشتیبانی از یگان های مانوری به خوبی به انجام رسانیده اند و در تمام عملیات هایی که ارتش یا سپاه پاسداران جداگانه و یا به صورت مشترک انجام داده اند حضور فعال و تعیین کننده ای و اثرگذار داشته اند.