چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی سال ششم زمستان 1395 شماره 24

مقالات

۱.

مدل سازی پویایی در زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی های سیستم

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
زنجیره های تأمین، شامل شبکه ای از سازمان ها و افراد درگیر در برآورده کردن نیاز مشتری هستند. افزایش پژوهش ها و علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین، بررسی رفتار سیستم های شبکه زنجیره تأمین را ضروری کرده است. در این پژوهش سعی شده است، تأثیر متغیرهای مربوط به مقدار و عدم قطعیت تقاضا و همچنین عدم اطمینان شرکای زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین در یک زنجیره تأمین تولید تجهیزات پزشکی دوسطحی بررسی شود. شاخص میزان برآورده سازی تقاضای مشتری و اثر شلاق چرمی به عنوان دو شاخص عملکردی زنجیره تأمین بررسی شدند. برای تحلیل رفتار سیستم نسبت به تغییر متغیرهای عدم قطعیت، از پویایی های سیستم استفاده شده است که یکی از ابزارهای نیرومند برای تحلیل و درک رفتار عملیات در زنجیره های تأمین است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش مقدار تقاضا، عدم قطعیت تقاضا، عدم اطمینان سیستم تولیدی و توان تأمین کننده اثر زیادی بر تشدید اثر شلاق چرمی و کاهش میزان برآورده سازی تقاضای مشتری در طول زنجیره تأمین دارد.
۲.

تأثیر یکپارچگی بالادستی و پایین دستی زنجیره تأمین بر عملکرد و برنامه کیفیت

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۸۱
یکپارچگی بالادست و پایین دست زنجیره تأمین باعث ایجاد هم افزایی مالی، اطلاعاتی و فیزیکی میان شرکت های فعال در زنجیره می شود که این هم افزایی به عنوان مزیتی رقابتی برای این شرکت ها و کل زنجیره تأمین عمل می کند و عملکرد شرکت ها و برنامه کیفیت را ارتقا می بخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر یکپارچگی بالادستی و پایین دستی بر عملکرد کیفیت و برنامه های کیفیت است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن تمام شرکت های تولیدی دارو در ایران است. برای تحلیل داده ها و آزمون، از روش SEM استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که یکپارچگی پایین دستی و بالادستی تأثیر مثبت بر عملکرد کیفیت و برنامه های کیفیت دارد.
۳.

مدل برنامه ریزی دوسطحی برای طراحی شبکه مدیریت پسماندهای شهری تحت شرایط برگزاری مزایده

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۲
در این پژوهش طراحی شبکه برای مدیریت پسماندهای شهری از دید یک سازمان که زباله های مختلف را جمع آوری کرده (مانند شهرداری) و در ازای دریافت زباله به مناطق تولید زباله پول پرداخت می کند، مطالعه شده است. تعیین مبلغ پرداختی برای دریافت زباله و همچنین تصمیم در مورد برون سپاری پس از دریافت زباله های تفکیک شده، موضوع هایی هستند که باید در مورد آن تصمیم گیری شود. در صورت برون سپاری، مزایده برگزار می شود و شرکت های بازیافتی و کمپوستی با ارائه قیمت در این مزایده شرکت می کنند. شرکت مناسب در صورت وجود انتخاب می شود و درصورتی که برون سپاری صرفه اقتصادی نداشته باشد، زباله ها توسط خود سازمان جمع آوری کننده پردازش می شوند و تصمیم های مربوطه برای تأسیس تسهیلات و مکان یابی و تخصیص آن ها به نقاط تولید زباله اخذ می شود. مسئله در قالب یک مدل دوسطحی مدل سازی شد که در سطح اول سازمان جمع آوری کننده به عنوان رهبر و در سطح دوم شرکت های داوطلب برای شرکت در مزایده در نقش پیرو با هم رقابت می کنند و تصمیم گیرنده هستند.
۴.

ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله موازنه هزینه- زمان- اثرات زیست محیطی و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری ازدحام ذرات و کرم شب تاب

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۰
افزایش تعداد و گردش مالی پروژه های سازمان ها و سازمان های پروژه محور از یک سو و شدت گرفتن دغدغه های زیست محیطی تحت مفهوم «توسعه پایدار» از سوی دیگر به ورود دغدغه های زیست محیطی در مدیریت پروژه منجر شده است. از اینرو در این مطالعه، اثرات زیست محیطی پروژه به عنوان شاخص جدیدی در مسئله موازنه هزینه- زمان پروژه در نظر گرفته شده و مدل ریاضی جدیدی با سه شاخص هزینه، زمان و اثرات زیست محیطی ارائه شده است. با توجه به دشواری حل مدل ریاضی ارائه شده از دو الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه و کرم شب تاب چندهدفه به صورت ترکیبی با یک الگوریتم ابتکاری که جواب های موجه از نظر روابط پیش نیازی ایجاد می کند، در محیط نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج به کارگیری این مدل ریاضی و الگوریتم های حل بر روی داده های مسائل استاندارد موجود در کتابخانه PSPLIB نشان داد که مدیران پروژه با به کارگیری این مدل ریاضی در زمان بندی پروژه خود، حق انتخاب بین مقادیر مختلف زمان، هزینه و اثرات زیست محیطی پروژه را خواهند داشت و از طرفی می توانند اثرات زیست محیطی پروژه را کنترل کنند؛ همچنین مقادیر شاخص های ارزیابی جواب های پارتو نشان داد که الگوریتم ازدحام ذرات کارایی بهتری نسبت به الگوریتم کرم شب تاب در این مسئله داشته است.
۵.

ارائه مدل ریاضی زنجیره تأمین سبز پروژه های ساخت وساز با در نظر گرفتن زمان بندی پروژه

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۴
زنجیره تأمین ساخت وساز با چالش های بسیاری مواجه است که از مهم ترین آن ها می توان به اتلاف بیش ازحد منابع در سایت پروژه و همچنین میزان بالای انتشار آلاینده ها در این نوع از زنجیره های تأمین اشاره کرد؛ از سوی دیگر، اغلب مدیران این نوع از زنجیره ها ملزم به یکپارچه در نظر گرفتن زنجیره تأمین از قبیل ویژگی های زمانی و منابع پروژه، تعیین سطح تولید و موجودی و تعیین تعداد و نوع وسایل نقلیه در آن هستند تا هزینه های آن به صورت بهینه تعیین شود؛ به همین منظور، در این مقاله مدلی یکپارچه ارائه شده که هدف نخست بیشینه سازی سود و هدف دوم کمینه سازی میزان انتشار گاز کربن دی اکسید است؛ به طوری که راهکاری نیز برای جلوگیری از اتلاف منابع در سایت پروژه ارائه شده است. با فرض مشخص بودن شبکه پروژه و همچنین مدت زمان و تقاضای روزانه هر یک از فعالیت ها، این مدل، برنامه ریزی زنجیره را در دوره های زمانی مختلف انجام می دهد. با توجه به دوهدفه و غیرخطی بودن این مدل، ابتدا مدل، خطی و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و کدنویسی در نرم افزار GAMS حل شد و درنهایت نتایج آن با استفاده از دو مثال عددی مورد تحلیل قرار گرفت.
۶.

رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها با انواع خروجی ها و تحلیل پنجره در ارزیابی کارایی صنعت برق

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۲
در این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی نواحی تولید و انتقال نیرو در صنعت برق ایران در طی زمان و با توجه به ماهیت سیستمی مراحل تولید و انتقال برق، دو رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای و تحلیل پنجره با هم ترکیب شده است. این سیستم شبکه ای دارای خروجی نامطلوب و مطلوب نهایی و میانی بوده و دارای دو مرحله تولید و انتقال برق در بازه زمانی 1391 تا 1393 است. متغیرهای ورودی و خروجی مرحله اول و دوم به ترتیب مصرف داخلی نیروگاه ها، سوخت مصرفی و بازده حرارتی، راندمان، قدرت نامی نیروگاه و قدرت عملی نیروگاه، حداکثر بار تولیدی، تولید ویژه و تولید ناویژه، ظرفیت پست های انتقال نیرو و طول خطوط انتقال نیرو و درنهایت انرژی تحویلی و تلفات انرژی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به مجموعه امکان ادغام شده طی سه دوره، در سال 1392 از نظر کارایی کل و کارایی مرحله تولید بالاترین تعداد واحدهای کارا وجود دارد؛ درحالی که در مقایسه با مرز کارای سه دوره ای، مرحله تولید برق بیشترین واحدهای ناکارا را دارد و افزایش تعداد واحدهای کارا در مرحله کارایی کل ناشی از کارایی بالای شرکت های برق منطقه ای است.
۷.

شبیه سازی پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک با رویکرد پویایی های سیستم

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۴
در دنیای امروز تعیین میزان موفقیت یا شکست خدمات فناوری پایه، مبتنی بر نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامعه استفاده کننده است. هدف این مقاله توسعه یک مدل پویایی سیستم برای بهبود و تسریع روند پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک در پایانه های فروش بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر آن با استفاده از نرم افزار Vensim است که در آن بیش از 35 متغیر مؤثر و مرتبط با 4 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج و 4 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به صورت نمودارهای علت و معلولی و مدل جریان انباشت ارائه می شود و سیاست های مختلفی مانند کاهش تبلیغات دهان به دهان، کاهش زمان یادگیری و افزایش جذابیت استفاده، بررسی شده است. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام شده مشخص شد که جذابیت استفاده، تبلیغات دهان به دهان و حداقل زمان موردنیاز برای یادگیری فناوری به همراه تجربه و مهارت استفاده، فراوانی پذیرندگان و نیازمندی به تمرین و آموزش اهمیت بسزایی در تعیین میزان پذیرندگان فناوری ارتباط حوزه نزدیک در پایانه های فروش بانک ها دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰