چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی زمستان 1395 شماره 28

مقالات

۱.

بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه چالش دولت ها برای نمایش چهره متمایز از خود و برتری یافتن نسبت به دولت های پیشین از یک سو و تلاش برای جلب مشارکت مردم در انصراف از دریافت یارانه نقدی، از سوی دیگر، اهمیت بازاریابی سیاسی را بیش ازپیش نمایان کرده است. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بازاریابی سیاسی (شامل ابزارهای سنتی و مدرن) و انصراف شهروندان از دریافت یارانه نقدی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان منطقه ۵ شهر تهران هستند که برای نمونه گیری از روش دردسترس استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار PLS 3 صورت گرفت. فرضیه ها با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و دو فرضیه رد و سه فرضیه تأیید شد. نتایج پژوهش از یک سو، وجود رابطه معنادار و مستقیم بین ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی با انصراف از دریافت یارانه نقدی و ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی با اعتماد سیاسی و همچنین رابطه بین اعتماد سیاسی با انصراف شهروندان از دریافت یارانه نقدی را تأیید می کند؛ از سوی دیگر، وجود رابطه معنادار و معکوس بین ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی با انصراف شهروندان از دریافت یارانه نقدی و اعتماد سیاسی را رد می کند.
۲.

شناسایی الزام های مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان کالاهای تند مصرف در حوزه بازاریابی

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۶
در این پژوهش سعی شده است با به کارگیری رویکرد کیفی ترکیبی، ابعاد مسئولیت اجتماعی در حوزه فعالیت های بازاریابی شناسایی و ذی نفعان شرکت ها در این ارتباط مشخص شوند. بدین منظور نخست با استفاده از روش متاسنتز 79 مقاله مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان نمونه پژوهش شناسایی شده و شاخص های مسئولیت اجتماعی با مطالعه دقیق از آن ها استخراج شد؛ سپس به منظور شناسایی ابعاد تکمیلی و اجرایی تر با مدیران بازاریابی شرکت های دارای نشان سیب سبز وزارت بهداشت مصاحبه صورت گرفت که 17 نفر بودند. روش نمونه گیری در این مرحله قضاوتی بود و علت انتخاب این شرکت ها برای بررسی، آشنایی آن ها با موارد مرتبط سلامتی و بخشی از حوزه های مسئولیت اجتماعی بود. پس از تحلیل مضمون محتوای این مصاحبه ها با کمک نرم افزار  NVIVO 11  سایر ابعاد کاربردی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی نیز شناسایی شد. نتایج پژوهش 18 عامل را به عنوان الزام های مسئولیت اجتماعی در شرکت های تولیدکننده کالاهای تند مصرف با رویکرد بازاریابی ارائه کرد. این شاخص ها با قدرت تأثیرگذاری متفاوت شرکت ها را به سمت به کارگیری سیاست های مسئولیت اجتماعی سوق می دهد و ذ ی نفعان سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت، شامل ذی نفعان اولیه و ثانویه، را مشخص می کند.
۳.

تأثیر اینرسی دانش و شدت کارآفرینی بر عملکرد برند

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۵
درک یک مدیر از محیط، ظرفیت تأثیرگذاری بر راهبرد ها و رفتارهای سازمانی مختلفی را دارد؛ به خصوص ادراک هایی که محرک رویکردهای یادگیری سازمانی و کارآفرینی مبتنی بر راهبرد بازاریابی است. سازمان هایی که در یک محیط رقابتی فعالیت می کنند، تمایل دارند روش های نوآورانه ای را برای اجرای فعالیت های ایجادکننده ارزش دنبال کنند که مستلزم توسعه قابلیت های یادگیری است. مبنای یادگیری، دانش است. هنگام مواجه با مشکل ها، افراد برای دستیابی به راهکار معمولاً به دانش و تجربه گذشته خود رجوع می کنند. این راهبرد حل مشکل روتین، «اینرسی دانش» نام دارد. هدف پژوهش حاضر مفهوم سازی اینرسی دانش و شدت کارآفرینی و بررسی تأثیر این عوامل بر عملکرد برند سازمان است. این پژوهش با رویکردی ترکیبی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد برند سازمان را بررسی کرده است. به این منظور از میان سازمان های فعال در صنعت فناوری اطلاعات، 210 نمونه بر اساس تعریف جکسون و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان داد که نوآوری سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی در سه بُعد یادگیری متمرکز بر بازار، یادگیری متمرکز بر رابطه و یادگیری متمرکز داخلی، نقش میانجی را در ارتباط میان اینرسی دانش و شدت کارآفرینی با عملکرد برند ایفا می کنند.
۴.

تأثیر ارزیابی و نگرش به محصول بر تصویر برند کشور مبدأ و تمایل به سفر

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۵
پیش فرض های گذشته بر این فرض استوار است که تأثیر کشور مبدأ به عنوان یک پدیده بازاریابی تنها به رابطه کشور و واردات محصولات مربوط بوده، در حالی که اخیراً  مورد نقد قرار گرفته است. امروزه پژوهشگران حوزه بازاریابی خدمات و محصولات و حوزه بازاریابی گردشگری موضوع جدیدی مبنی بر تأثیر تصویر برند کشور مبدأ بر جذب گردشگر را مطرح کرده اند؛ به این معنا که محصولات و برندهای ساخته شده در یک کشور چگونه می توانند موجب جذب گردشگران خارجی شوند؛ از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارزیابی محصول بر تمایل به سفر از طریق متغیرهای نگرش محصول و تصویر برند کشور مبدأ پرداخته است. جامعه آماری شامل 450 نفر از مصرف کنندگان محصولات برندهای کشور آلمان در استان مازندران است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه به کار رفت و برای بررسی روابط علّی میان متغیرها از الگوی سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی محصول تأثیر مثبتی بر نگرش محصول (باور کشور، تعامل مطلوب و احساسات افراد) دارد؛ همچنین نگرش محصول بر ابعاد تصویر کشور مبدأ (باور کشور، تعامل مطلوب و احساسات افراد) تأثیر مثبت و معناداری داشت. در نهایت، تعامل مطلوب تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به سفر می گذارد.
۵.

تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه ها

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۱
امروزه مناطق آزاد، به خصوص در کشورهای درحال توسعه، به عنوان ابزاری برای ورود به بازارهای جهانی مورداستفاده قرار می گیرند. این مناطق با داشتن بسترهای قوی حمایتی (منابع، قوانین، سیاست ها، ارتباطات و غیره) عملکرد شرکت های مستقر در خود را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین در پژوهش حاضر با نگاهی استراتژیک به این بستر اقتصادی از دو منظر بیرونی (بررسی تأثیر عوامل نهادی) و درونی (بررسی قابلیت های پویای بهره برداری و اکتشاف) به بررسی پایداری در عملکرد شرکت های مستقر در منطقه آزاد انزلی پرداخته شد. به این منظور نظرهای 151 شرکت فعال مستقر در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی (هر شرکت یک مدیر ارشد) با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل صورت گرفته با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS حاکی از آن بود که نخست، عوامل نهادی بر عملکرد پایدار و دوسوتوانی (به عنوان قابلیتی ترکیبی از بهره برداری و اکتشاف) شرکت های مستقر در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اثر دارد. دوم، دوسوتوانی ضمن تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز بر عملکرد پایدار این شرکت ها تأثیر دارد.
۶.

قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت پذیری

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
مداخله دولت در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از یک سو مداخلات نباید به حدی برسد که سبب تصدی گری در اقتصاد شود و از سوی دیگر با سپردن اقتصاد به دست بازار بدون نظارت بر آن، به علت نارسایی های موجود در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، همواره هدف نهائی که افزایش کارآیی و رفاه مصرف کننده و ایجاد تعادل است، میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به مقایسه رتبه ایران با سایر کشورها از نظر شاخص های رقابت پذیری می پردازد و نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور از این لحاظ است. این در حالی است که ابزار حقوق رقابت به نحو کارآمد بر محیط اقتصادی تأثیرگذار است و سیاست های اقتصادی را تحقق می بخشند و بدیهی است که بازیگران اقتصادی و به ویژه مدیران در راستای موفقیت مجموعه خود باید از آن قواعد مطلع باشند و در تصمیم های مدیریتی خود آن ها را مورد ملاحظه جدی قرار دهند، چه بسا آشنایی با این قواعد و رعایت آن ها به عنوان یکی از زیر بخش های شاخص های رقابت پذیری در ارتقای رتبه ایران از نظر رقابت پذیری جهانی نقش مؤثری را ایفا می کند
۷.

بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۸
بخش بندی بازار از مهم ترین موضوع هایی است که در تحلیل ویژگی های مشتریان و اتخاذ راهبرد های مناسب برای آن ها استفاده می شود. در پژوهش حاضر به بخش بندی مشتریان و تاکسونومی بازار دوربین های دیجیتال در ایران توجه شده است. موردمطالعه، بازار دوربین های عکاسی دیجیتال در شهر مشهد است. ابتدا با بررسی مبانی نظری پژوهش، عمده ترین متغیرهای تأثیرگذار در انتخاب این دوربین ها در قالب 10 مورد شناسایی شد. بر این اساس، پرسشنامه ای طراحی و در بین میان نمونه ای صد تایی توزیع شد. با توجه به تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی، این متغیرها در قالب پنج عامل شامل مُد، فنی، هزینه، ظاهر و برند گروه بندی شدند؛ درنهایت، با استفاده از تکنیک خوشه بندی k- میانگین، مشتریان در سه خوشه با عناوین افراد متخصص، ماهر و ناشی قرار گرفتند؛ همچنین با استفاده از تحلیل تشخیصی مشخص شد که عوامل هزینه فنی و برند باعث ایجاد بیشترین تمایز بین گروه های مختلف مشتریان شده است. نتایج این پژوهش، زمینه را برای شناسایی ویژگی های مختلف مشتریان و بازار دوربین های دیجیتال در کشور ایران فراهم می آورد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵