چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی تابستان 1395 شماره 26

مقالات

۱.

تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۳
پژوهش حاضر با رویکردی کمّی سعی دارد تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری به عنوان متغیر میانجی و سپس ارتباط آن با عملکرد توسعه محصول جدید به عنوان متغیر وابسته اصلی پژوهش را آزمون کند؛ همچنین در این پژوهش بر تأثیر تعدیلی متغیر ایستایی دانش تأکید می شود. 10 فرضیه، تبیین کننده روابط این متغیرها است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS19 و SmartPLS2 استفاده شده است. جامعه موردمطالعه، شرکت های فعال در مراکز رشد واحدهای فناوری تهران است که نمونه ای 124 تایی به روش تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه ای با طیف پنج گانه لیکرت که از منابع معتبر برای طراحی آن استفاده شده و روایی آن با نظر اساتید به تأیید رسید در این مؤسسه ها توزیع و به روش خود گزارشی تکمیل شد. پایایی ابزار مورداستفاده با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای بخش سرمایه فکری 910/0، قابلیت یادگیری سازمانی 916/0، نوآوری 896/0 عملکرد توسعه محصول جدید 881/0 و رکود دانش 517/0 به دست آمد که نشان دهنده مطلوبیت مناسب ابزار است. الگوی پژوهش با استفاده از روش الگوی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی آزمون شد. نتایج، ضمن برازش خوب الگو، همه فرضیه های پژوهش به جز یک مورد را تأیید کرد.
۲.

الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
قابلیت نوآوری یکی از مهم ترین قابلیت های سازمانی است که به ایجاد برتری رقابتی در عرصه کسب وکار منجر می شود؛ از سوی دیگر ایجاد و استقرار قابلیت نوآوری در سازمان، مستلزم شناخت عوامل اثرگذار بر این قابلیت مهم است. پژوهش حاضر ضمن مطالعه عمیق و منتقدانه مبانی علمی این موضوع، نشان داده است که قابلیت نوآوری به قابلیت عملیاتی، قابلیت انسانی و قابلیت ساختاری وابسته است. این پژوهش ضمن تأیید رابطه مستقیم میان قابلیت نوآوری و این سه قابلیت، مؤلفه های مؤثر بر هر یک از این قابلیت ها را استخراج کرده است. ظرفیت یافت فرصت محیطی، ظرفیت ساخت ایده، ظرفیت دانش فردی، ظرفیت دانش سازمانی، ظرفیت مدیریتی، ظرفیت فرهنگی، ظرفیت ارتباطی، ظرفیت فناورانه و ظرفیت پشتیبانی، مؤلفه های استخراج شده در این پژوهش هستند. الگوی نهایی قابلیت نوآوری در سازمان نشان می دهد که قابلیت نوآوری در سازمان به سه بُعد و نُه مؤلفه و 22 شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد؛ همچنین این شاخص ها در 60 شرکت بزرگ و فعال در صنعت مواد غذایی مورد نظرخواهی قرار گرفتند تا بدین وسیله میزان اثرگذاری و اهمیت هر یک از این شاخص ها سنجیده و به کمک روش معادلات ساختاری، الگوی نهایی پژوهش تبیین شود؛ به علاوه رتبه اهمیت هر یک از این شاخص ها از منظر مخاطبان صنعت مواد غذایی از دیگر نتایج این پژوهش بود.
۳.

ارتباط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارزش ویژه رفتاری و عملکرد برند در بازار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۷
با توجه به اهمیت یافتن جایگاه برند و به تبع آن ارزش ویژه برند در سال های اخیر، شناسایی سازه های تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و بررسی فعالیت های مختلف بازاریابی که باعث تقویت این سازه ها می شود و ارائه الگو هایی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند برای شرکت ها و صنایع مختلف به امری انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش تلاش شد، ارتباطات میان مفاهیم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارزش ویژه رفتاری مشتری، عملکرد برند در بازار، در سطح برندهای منتخب صنعت لبنیات در شهر تهران موردبررسی و آزمون قرار گیرد. 10 برند اصلی در شهر تهران که بیش از 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند انتخاب شد. با توجه به محدودیت این تعداد، از روش آماری تحلیل همبستگی کانونی برای بررسی ارتباط جمعی متغیرهای آن ها و از نرم افزارهای SAS 9 و STATISTICA 7 برای تحلیل استفاده شد؛ درنهایت رابطه بین سازه های اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد تقویت هر یک از سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارزش ویژه رفتاری مشتری، می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بهبود وضعیت عملکرد برند در بازار (سهم بازار) برندها مؤثر باشد.
۴.

تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه های بازاریابی رابطه مند

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۸۳
جذب، حفظ و ارتباط بلندمدت مشتری با سازمان ازجمله مؤلفه هایی است که بازاریابی رابطه مند بر آن تأکید زیادی دارد. برنامه های رابطه مند ارائه شده توسط سازمان باید به نحوی باشند که موردپذیرش مشتریان قرار گیرند تا به سازمان، وابسته و متعهد شوند؛ ازاین رو پژوهش حاضر که مطالعه ای توصیفی و از نوع پیمایشی است، تأثیر عوامل مشتری که شامل تنوع طلبی، حریم خصوصی، تکرار خرید و درگیری است را بر وابستگی و تعهد آنان بررسی می کند؛ بدین منظور، بر اساس الگوی مفهومی پژوهش، روابط علّی بین متغیرهای عوامل مشتری، پذیرش برنامه های رابطه مند، تعهد و وابستگی مسافران به هتل و نوع تأثیرگذاری عوامل مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرضیه سازی و بررسی شد و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه به صورت غیرتصادفی دردسترس در میان مسافران هتل های 5 ستاره مشهد با حجم نمونه 384 عدد جمع آوری شد و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تمامی عوامل مشتری بررسی شده در این پژوهش بر وابستگی و تعهد آنان به سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

شناسایی و تدوین معیار سنجش عقلانیت مصرف کننده

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۶۹
مصرف مثل دیگر رفتارهای انسان می تواند عقلانی یا غیرعقلانی باشد؛ ولی نظریه های کنونی در حوزه تحلیل عقلانیت مصرف کننده فاقد معیاری میان ذهنی(مشترک بین همه افراد) برای تفکیک رفتارهای عقلانی و غیرعقلانی مصرف هستند. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از روش های ترکیبی کیفی و کمّی، یک معیار میان ذهنی برای سنجش عقلانیت مصرف شناسایی و تدوین شود. در فاز اول پژوهش مصاحبه های عمیق با یازده نفر از خبرگان حوزه اقتصاد، رفتار مصرف کننده و جامعه شناسی انجام شد. با اجرا و بررسی مصاحبه های صورت گرفته، 12 شاخص برای تعریف مصرف غیرعقلانی استخراج شد. این شاخص ها با مراجعه مجدد به خبرگان مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس با طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر این شاخص ها این پرسشنامه در میان نمونه ای 450 نفری از مصرف کنندگان تهرانی توزیع شد که 428 پرسشنامه گردآوری و درنهایت 417 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. 12 شاخص شناسایی شده در مصاحبه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به سه مفهوم تقسیم بندی شد. این مفاهیم به ترتیب عقلانیت مالی، عقلانیت اجتماعی و عقلانیت کارکردی نام گذاری شدند. آزمون های انجام شده نشان داد که ابزار سنجش طراحی شده توانایی و استحکام لازم برای سنجش مقوله مصرف غیرعقلانی را دارد
۶.

الگوی تأثیر سبک بازاریابی و نظام های محیطی بازاریابی بر عملکرد صادراتی

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۳
کیده هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگویی برای ارزیابی تأثیر سبک بازاریابی و نظام های محیطی بازاریابی بر عملکرد بازارهای هدف صادراتی در صنعت سنگ های تزئینی کشور است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجزای الگو که شامل سبک بازاریابی، نظام های محیطی بازاریابی و عملکرد صادراتی در بازارهای هدف صنعت سنگ های تزئینی است را بررسی می کند. الگوی مفهومی پژوهش حاضر 3 عنصر عمده در مدیریت بازاریابی بین المللی را با هم ادغام می کند. روش پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی و شیوه گردآوری داده ها پرسشنامه است. بررسی و تحلیل داده های پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از فنون تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاریافته اصلاح و پس از تعدیل، تأیید شد. بر اساس نتایج ، تأثیر نظام های محیطی بازاریابی 63/0 نسبت به سبک بازاریابی 29/0 بر عملکرد صادراتی بیشتر است و همچنین از نظر ابعاد شکل دهنده سازه های اصلی پژوهش، بُعد مشوق های صادراتی بیشترین اثر را بر عملکرد صادراتی دارد.
۷.

ارزیابی کیفیت وب سایت شرکت بیمه پارسیان

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۶
امروزه بیشتر شرکت های بیمه گر خدمات خود را از طریق وب سایت های رسمی ارائه می دهند. با توجه به نقش مهم کیفیت وب سایت در جلب نظر مشتریان، این پژوهش می کوشد تا با اتکا به الگوی ای کوال، کیفیت وب سایت «شرکت بیمه پارسیان» را از منظر کاربران آن تحلیل کند؛ بدین منظور پرسشنامه ای استاندارد از طریق پست الکترونیک برای 400 نفر از کاربران وب سایت شرکت ارسال شد. تحلیل داده های 232 پرسشنامه معتبر گردآوری شده نشان دهنده فاصله ای معنا دار بین وضع موجود و وضع آرمانی وب سایت از منظر کاربران بود. با توجه به نتایج تحلیل های رگرسیونی، پیشنهاد می شود برای دستیابی به سطح آرمانی موردنظر کاربران ابتدا بر قابلیت استفاده، سپس تعامل خدمات و درنهایت کیفیت اطلاعات وب سایت تمرکز شود؛ درضمن از تحلیل واریانس عاملی با اندازه های تکراری برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر هر مؤلفه استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که در بُعد قابلیت استفاده عامل «سهولت استفاده» در رتبه نخست و عامل «جذابیت ظاهری» در رتبه انتهایی، در بُعد تعامل خدمات عامل «صداقت و پاسخگویی در ارائه خدمات» در رتبه نخست و عامل «امنیت تراکنش ها» در رتبه انتهایی و در بُعد کیفیت اطلاعات عامل «بهنگام بودن اطلاعات» در رتبه نخست و «قابل فهم بودن اطلاعات» در رتبه انتهایی قرار دارند
۸.

تأثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳی راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ هوش هیجانی و عشق به برند مشتریان «برند ال جی» اﺳﺖ. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری این پژوهش کﻠیﻪ ﻣﺼﺮف کﻨﻨﺪﮔﺎن «برند ال جی» ﺗﺸکیﻞ می دهد کﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش نمونه گیری ﺗﺼﺎدﻓی محدود، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در میان بانک ایمیل 107 هزارتایی کاربران فعال اینترنت ﺗﻮزیﻊ و درنهایت 1772 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده بررسی و ﺗﺤﻠیﻞ شد. برای بررسی و ﺗﺤﻠیﻞ داده های ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از نرم افزار Lisre l8.8 ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی ﺗأییﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS21 اﺳﺘﻔﺎده شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ کﻪ رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و ﻋﺸﻖ به ﺑﺮﻧﺪ وجود ندارد و هوش هیجانی اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند دارد؛ همچنین یافته ها رابطه مثبت و معنادار اعتماد به برند بر عشق به برند را نشان می دهد.
۹.

رابطه بین راهبرد های کسب و کار و راهبرد های بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۸
در محیط متغیر و پویای امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و بهره گیری از راهبرد هایی هستند که بتواند آن ها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند؛ از سوی دیگر ارائه بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی به اساسی ترین دغدغه ی مدیران تبدیل شده است و می کوشند تا به عملکرد برتر دست یابند؛ بنابراین بهره گیری راهبرد مناسب ازجمله موارد مهم هر شرکتی است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین راهبردهای کسب وکار و راهبردهای بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جزو پژوهش های همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری شامل 345 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ها است که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 182 نفر لحاظ شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط استادان دانشگاه و اعتبار سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل موردبررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین راهبرد های کسب و کار و راهبرد های بازاریابی همبستگی قوی وجود دارد.
۱۰.

اثر تبلیغات توصیه ای مثبت، تصویر فروشگاه و ریسک ادراکی بر تمایل خرید از برند فروشگاهی

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۲
در پژوهش حاضر تأثیر چند عامل مختلف (تبلیغات توصیه ای مثبت، تصویر فروشگاه و ریسک ادراکی از برند فروشگاهی) بر تمایل خرید از برند فروشگاهی بررسی شد. برای جمع آوری داده ها، تعداد 420 پرسشنامه در میان مشتریان «فروشگاه اتکا» توزیع شد که تعداد 387 عدد از پرسشنامه ها صحیح بودند و برای بررسی و تحلیل استفاده شدند. طبق نتایج پژوهش، تأثیر تبلیغات توصیه ای مثبت بر تصویر فروشگاه، تبلیغات توصیه ای مثبت بر تمایل خرید از برند فروشگاهی، تصویر فروشگاه بر ریسک ادراکی از برند فروشگاهی و ریسک ادراکی از برند فروشگاهی بر تمایل به خرید از برند فروشگاهی تأیید شد؛ ولی تأثیر تصویر فروشگاه بر تمایل خرید از برند فروشگاهی تأیید نشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲